Opettajan opas

Projektin kuvaus

Yleistä

Tila 2030 -projekti on opetussuunnitelman tavoitteita tukeva kiinteistö- ja rakentamisalan monialainen oppimiskokonaisuus, joka soveltuu peruskoulun 7.–9. vuosiluokille. Projektissa voidaan yhdistellä eri oppiaineita käsittelemällä aihetta eri oppiaineiden näkökulmista. Materiaali on hyödyllinen myös yleistiedon kannalta.

Oppilasryhmät työskentelevät pojektissa hyvinkin itsenäisesti, mutta opettajan rooli on ohjata projektin ja ryhmätyöskentelyn etenemistä.

Oppilaille tuotettu innostava ja monipuolinen materiaali tarjoaa kattavan tieto- ja tehtäväpaketin kaikille oppilaille sekä uutta tietoa ja uusia näkökulmia alasta jo kiinnostuneille. Tehtävissä on huomioitu myös erilaiset oppijat.

Projektissa harjoitellaan muun muassa:

 • tiedonhakua
 • tieto- ja viestintäteknologian käyttöä
 • keskustelutaitoja
 • havainnointia
 • havainnollistamista
 • ongelmanratkaisua
 • ryhmätyöskentelyä.

Projektin lopputuloksena syntyy kaksi eri tuotosta:

1) Digitaalinen esitys projektista. Ryhmät valmistelevat digitaalisen esityksen, jossa esittelevät projektimuistiinpanonsa, perustelevat valintansa ja esittelevät tuotoksensa. Esitys voi sisältää tekstiä, kuvaa, kuvioita, diagrammeja, videota, animaatiota ja ääntä.

2) Havainnollistava oppimistuotos. Tuotos voi olla esimerkiksi pienoismalli, 3D-mallinnos tai piirros.

Tila2030:ssa toteutuu:

 • Käytännönläheisyys: Aineisto sisältää kiinnostavia ja aktivoivia tehtäviä. Ratkaistavat ongelmat ovat suorassa yhteydessä alan arkeen. Lisäksi asiaa lähestytään yhdistäen teoria, käytäntö sekä itse tekeminen.
 • Merkityksellisyys: Aineiston kautta oppilas ymmärtää kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Oppilas ymmärtää rakennetun ympäristön ja luontoarvojen yhteyden.
 • Moninaisuus: Aineiston avulla oppilas pystyy havainnoiden, keskustellen ja tietoa hankkien ymmärtämään kiertotaloutta, elinkaariajattelua sekä hyvän elinympäristön periaatteita kiinteistö- ja rakentamisalan näkökulmasta.

Projektin kesto ja rakenne

Projektissa toteutetaan noin viikon kestävä monialainen oppimiskokonaisuus, jonka aikana oppijat suunnittelevat kirjaston rakennushankkeen tontin valinnasta valmiiksi rakennukseksi saakka. Oppimiskokonaisuus muodostuu kuudesta teemasta.

Perusteemat 1– 4:

 • Tarvitsemme kirjaston
 • Villit visiot
 • Nyt rakennetaan
 • Tila toimii ja kestää

Nämä teemat muodostavat koko rakennuksen elinkaaren. Yksi oppilaiden ryhmä käsittelee aina yhtä teemaa.

Teemat 5–6 ovat ekstramateriaaleja. Koulu kuntoon -materiaalissa toteutetaan konkreettinen hanke ja Ammatti alalta -osio palvelee opinto-ohjaajaa. Koulu kuntoon -materiaalista on oma erillinen opettajan opas.

Jokaisen perusteeman alta löytyy projektioppimisen vaiheet (1–5) sekä itsearviointi (vaihe 6). Vaiheet ohjaavat oppilaita itsenäiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Jokainen vaihe sisältää tavoitteet, mediaa (kuvia, videoita, linkkejä, jne.), tehtävänantoja, tarvittavat mallipohjat ja/tai ohjeistukset sekä apuvälineitä tai vinkkejä arviointiin.

Vaiheet:

1. Aloitetaan:

 • motivointi
 • kiinnostuksen herättäminen
 • tavoitteiden asettaminen

2. Suunnitellaan:

 • annettuun ongelmaan orientoituminen
 • tiedon hankkiminen

3. Tutkitaan:

 • tietojen syventäminen
 • pohdinnan soveltaminen käytännössä

4. Toimitaan:

 • Oppimistuotoksen tekeminen (teksti, kuva, video, suunnitelma, mallinnus, pienoismalli jne.)

5. Esitetään:

 • oppimistuotoksen esittäminen
 • palautteen antaminen
 • palautteen vastaanottaminen

6. Mitä opin?

 • itsearviointi

Jokainen projektioppimisen vaihe sisältää osatehtäviä, jotka ohjaavat projektin etenemistä ja selkeyttävät projektin rakennetta.

Esimerkki oppimisprosessikartasta:

Projektin tavoitteet

Tila2030-projektilla on seuraavat yleiset tavoitteet:

Projektin tiedolliset tavoitteet:

 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Projektin taidolliset tavoitteet:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa

Lisäksi jokaisen teeman jokaisella projektioppimisen vaiheella on omat yksityiskohtaisemmat tavoitteensa. Oppilaan materiaalissa sekä projektin tavoitteet että vaihetavoitteet näkyvät sinisellä pohjalla ja valkoisella tähdellä merkittynä kunkin teeman omalla sivulla.

Voit myös lisätä tavoitteita oppiaineesi mukaisesti. Katso oppiainekohtaiset tavoitteet Excel-taulukosta.

Arviointi ja palaute

Oppilaat tekevät itsearvioinnin vaiheessa 6. Mitä opin? Tavoitteisiin peilatut itsearviointilausekkeet löydät alta. Voit kopioida lausekkeet haluamallesi alustalle (Office Forms, Google Forms tms.). Voit muokata niitä haluamallasi tavalla.

Itsearviointiasteikko:

1 = En edes yrittänyt.

2 = Tarvitsen vielä harjoitusta.

3 = Saavutin tavoitteen.

4 = Onnistuin erinomaisesti.

Itsearviointilausekkeet

 • Tutustuin kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.
 • Osallistuin aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osasin perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osasin käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osasin käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Voit käydä oppilaan kanssa lyhyen arviointikeskustelun oppilaan tekemän koko projektin itsearvioinnin pohjalta. Tarkoituksena on keskustella hyvin sujuneista asioista ja kehittämiskohteista sekä ohjata kysymysten avulla oppilasta kehittämään omaa toimintaansa ja saavuttamaan oma parhaansa.

Arviointikeskustelut voi käydä myös projektissa työskenneiden pienryhmien kanssa. Tällöin ryhmässä voidaan toteuttaa myös vertaispalautteen antaminen.