Koulu kuntoon

1. Aloitetaan

Tervetuloa Tila 2030:een! Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta. Tila 2030 on juuri sinun tilasi. 

Projektin tavoitteet

Tiedolliset:
 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Oppimiskokonaisuuden aikana suunnittelet koulullesi jonkin muutostyön, se voi olla pihan kunnostus tai jonkin sisätilan parannus. Samalla ymmärrät, että rakentamis- ja kiinteistöala on ratkaisevassa roolissa kun puhutaan kestävästä tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta millä tavalla, lähdetään tutkimaan!

Aloitetaan-vaiheen tavoitteet

 • Teen havaintoja omasta ympäristöstäni. 
 • Ymmärrän mitä kaikkea kuuluu kouluympäristöön. 
 • Ymmärrän rakennuksen elinkaaren pääpiirteet. 

Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta

1.1 Ennakkotehtävä: Millainen on sinun rakennettu kouluympäristösi?  

Kuvaile kouluympäristöäsi ja tarkkaile esimerkiksi seuraavia asioita. 

 • Millaisia rakennuksia koulun alueella on?  
 • Mitä tekemistä pihalta löytyy?   
 • Mikä ympäristössä on hyvää? Mitä puuttuu?  
 • Mikä ympäristössä on kaunista? Mitä muuttaisin?   
 • Missä viihdyn koulualueella? Miksi? 

Kuvaile kouluasiasi sisältä ja ulkoa aiheella Minun kouluympäristöni. Valmistaudu kertomaan muille havainnoistasi.

Kirjaa ajatuksiasi ylös tai voit vaikka äänittää havaintosi. Voit myös hyödyntää alla olevaa työpohjaa tai luo itse vastaava pohja haluamallasi ohjelmistolla. 

1.1 Ennakkotehtävä.ppt

1.2 Mitä havaitsitte? 

Käykää yhdessä muistiinpanonne läpi. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä. 

Jokainen tuo keskusteluun omia havaintojaan.

Ohjaavia kysymyksiä 

 • Millaisia havaintoja teitte?  
 • Millaisissa paikoissa ryhmänne jäsenet viihtyvät?   
 • Onko koulunne teidän mielestänne toimiva sisältä ja ulkoa? Miksi? 

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne.

Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla. 

1.2 Mitä havaitsitte.ppt

1.3 Ajatuskartta

Laatikaa ajatuskartta aiheesta Meidän kouluympäristömme. Käyttäkää apuna havaintojanne ja aiheesta käymäänne keskustelua. Pohtikaa asiaa seuraavien avainsanojen avulla: ulkotilatsisätilat, toimivuus, viihtyisyys, turvallisuus, liikkuminen.  

Valmistautukaa esittelemään ajatuskarttanne muille ryhmille. 

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö. Toisin sanoen rakennukset kuten koti, koulu, kirjasto ja  ostoskeskus, mutta myös niiden väliset liikenneväylät ovat rakennettua ympäristöä.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös esimerkiksi pihat ja puistot, talousmetsät sekä asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat.

Rakennettu ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset on otettava entistä enemmän huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhan rakennuskannan ylläpidossa. Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia onkin tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen elinkaarella? Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Rakennuksen elinkaari

Selvittäkää koulunne elinkaari. Etsikää tarvittaessa lisätietoa eri lähteistä (henkilökunta, Internet, kirjasto, jne.).

Kirjatkaa ylös, mitä saitte selville. Hyödyntäkää alla olevia työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

1.4 Koulumme elinkaari.ppt

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miksi tiloja kunnostetaan.
 • Osaan havaita muutosta vaativia kohteita sisä- ja ulkotiloissa.
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Tässä vaiheessa etsitte koulustanne muutosta tai kunnostusta tarvitsevan kohteen ja perustelette valintanne.

Hyvin suunnittelulla ympäristöllä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Laadukkaan ja tiedostavan suunnittelun avulla on myös mahdollista hidastaa ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja pienentää hiilijalanjälkeämme.

Mutta miten tämä on mahdollista? Lähdetään ottamaan selvää!

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Ympäristöä suunnitellaan seuraaville sukupolville

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Energiatehokas rakennus

Kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

Miten voisitte omassa projektissanne ottaa huomioon energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen näkökulmia?

Katsokaa ensin video. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Vastatkaa kysymyksiin 

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? 
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa? 
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa? 
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää? 

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.2 Energiatehokas rakennus.ppt

2.3 Etsikää muutoskohde

Havainnoikaa koulunne ulko- ja sisätiloja. Miettikää, mikä kohta teidän mielestänne vaatisi muutosta. Perustelkaa muutostarve.

Ohjaavia kysymyksiä 

 • Miksi kyseinen asia vaatii muutoksen? 
 • Millaisen muutoksen asia vaatisi? 
 • Mitä muutoksella pitäisi saada aikaan?  
 • Kuinka iso muutos tarvitaan? Arvioikaa työmäärää.  

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla. 

2.3 Etsikää muutoskohde.ppt

Kun olette päättäneet, että muutoskohde on sisätiloissa, menkää tehtävään 2.4. Jos muutoskohde on ulkotiloissa siirtykää tehtävään 2.5. 

2.4 Muutokset sisätiloissa

Hyvin suunnitellut tilat palvelevat käyttäjien tarpeita. Toimiva tila on suunniteltu hyvin myös kiinteistöhuollon näkökulmasta. 

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Mitä tarkoittaa toimiva tila?

Suunnitelkaa tarvittava muutos. Ottakaa huomioon seuraavat asiat suunnittelussa: 

Käyttäjät ja viihtyvyys 

 • Miten huomioitte erilaiset käyttäjät ja käyttäjäryhmät? 
 • Miten lisäätte käyttäjien viihtyvyyttä? 

Tilan/tilojen toiminta 

 • Miten muutatte tiloja tai niiden toimintoja? 
 • Miten parannatte tilojen toimivuutta?  

Huolto ja materiaalit 

 • Millaisia materiaalimuutoksia teette? Helpottuuko ylläpito, jos materiaaleja muuttaa? 
 • Miten kierrätys on järjestetty? 

Turvallisuus ja energia 

 • Miten huomioitte turvallisuusseikat? 
 • Millainen on energiatehokas ratkaisunne?

Ideoikaa uusia ratkaisuja! Miten tilasta saisi toimivamman, viihtyisämmän tai älykkäämmän? Tarvitaanko kouluun esimerkiksi hiljainen tila? Onko valaistus kunnossa? Ovatko luokkatilat toimivia?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. 

2.4 Muutokset sisätiloissa.ppt

2.5 Muutokset ulkotiloissa 

Suunnitelkaa tarvittava muutos. Ottakaa huomioon seuraavat asiat suunnittelussa: 

Piha-alueen toiminnot 

 • Mitä toimintoja kehitätte? Lisäättekö leikki- ja liikkumismahdollisuuksia? 
 • Miten jaatte piha-alueen? 

Viheralueet 

 • Miten parannatte viheralueita? 
 • Millaista viheralueella voidaan järjestää? 

Ympäristön kehittäminen 

 • Miten huomioitte piha-alueen eri-ikäiset käyttäjät? 
 • Miten huomioitte pihan huollon ja ylläpidon?  

Turvallisuus ja energia 

 • Miten huomioitte piha-alueen turvallisuuden? 
 • Millainen on energiatehokas ratkaisunne? 

Ideoikaa uusia ratkaisuja! Miten koulun piha-alueesta saisi toimivamman, viihtyisämmän tai älykkäämmän? Onko ulkopelien pelaajille tilaa? Tarvitaanko koulun pihaan jotain lisää? Onko piha turvallinen?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. 

2.5 Muutokset ulkotiloissa

3. Ratkaistaan

Vaiheen tavoitteet

 • Osaan selostaa muutettavan kohteen tarkasti.
 • Ymmärrän eri materiaalien ekologisuuden.
 • Osaan arvioida ja laskea materiaalien menekin ja tehdä kustannusarvion.
 • Osaan havainnollistaa ideani.

Tässä vaiheessa teette suunnittelemastanne muutoksesta mallinnoksen tai tuotoksen.  Lisäksi määrittelette tarvitsemanne materiaalit ja teette kustannusarvion.

Olkaa luovia, kun havainnollistatte muutostyön! 

3.1 Muutoskohteen tiedot

 • Mitatkaa muutoskohde ja ottakaa siitä kuvia.
 • Tallentakaa kuvat ja mittatiedot valitsemallenne työskentelyalustalle. 
 • Osoittakaa kuvista tärkeät kohdat lisäämällä kuviin havainnollistavia muotoja (nuolet, ympyrät, viivat), värejä ja mittoja. Voitte havainnollistaa myös lopputulosta muotojen avulla.
 • Selostakaa kuvien yhteyteen, mitä merkinnöillä tarkoitatte.

Liittäkää muutoskohteen tiedot ja ottamanne kuvat tai video muistiinpanoihinne.

Vinkki: Voitte myös ottaa kohteesta videokuvaa ja selostaa, millaisen muutoksen aiotte tehdä.

3.2 Materiaalivalinnat

Kun valitsette materiaaleja, ottakaa huomioon materiaalien ekologisuus, hiilijalanjälki ja kierrätysmahdollisuus. Voisitteko itse löytää kierrätettyjä materiaaleja käyttöönne? 

Miettikää myös, mikä materiaali toimii parhaiten missäkin paikassa. Ottakaa selvää materiaaleista ja niiden hinnoista esimerkiksi Internetistä:

Kirjatkaa materiaalivalintanne ja niiden hinnat ylös. Muistakaa, että materiaaleja pitää aina olla hieman ylimääräistä.

Voitte käyttää apuna alla olevaa taulukkoa tai tehdä oman.

taulukko_materiaaleille.ppt

3.3 Kustannusarvio

Laskekaa nyt kustannusarvio suunnittelemallenne muutokselle. Kirjatkaa kustannusarvio muistiinpanoihinne.

3.4 Mallinnus

Havainnollistakaa suunnittelemanne muutos tekemällä mallinnos haluamallanne tavalla.

Esimerkiksi:

 • Pienoismalli: voitte käyttää askartelutarvikkeita, luonnosta löytyviä kiviä ja oksia, teippiä, liimaa, niittejä, nuppineuloja ja rautalankaa. Käyttäkää mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja.
 • 3D-mallinnos: voitte käyttää tietokoneen 3D-mallinnusohjelmaa. Ilmaisia ohjelmia ovat esimerkiksi Windowsin Paint 3D ja selainpohjaiset Tinkercad ja Sketchup.
 • Maalauspiirrosanimaatio tai muu havainnollistus 

Nyt saatte antaa luovuuden kukoistaa!

Kun mallinnos on valmis, liittäkää se sekä siitä otettu kuva tai siihen johtava linkki muistiinpanoihinne.

4. Vaikutetaan

Vaiheen tavoitteet

 • Osaan koota digitaalisen esityksen projektista.
 • Osaan käyttää havainnollistavia elementtejä esityksessä.
 • Harjoittelen vaikuttavan tuotoksen tekemistä.

4.1 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä.  

Jakakaa tehtäviä ryhmän jäsenten osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Varmistakaa, että jokainen osallistuu esityksen koostamiseen.

Esityksen tulee sisältää 

 • Otsikko 
 • Muutoskohteen kuvaus + perustelut 
 • Materiaalivalinnat 
 • Kustannusarvio 
 • Aika-arvio 
 • Mallinnos tms.  

Kun kokoatte esityksenne, niin voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa. Voitte myös valita esityspohjan itse.

4.1 Kootkaa esitys.ppt

4.2 Havainnollistakaa esitystä

Luokaa esitykselle visuaalinen ilme ja lisätkää havainnollistavia elementtejä.

Miettikää esityksenne ulkoasua, esimerkiksi seuraavia asioita:

 • fontit
 • värit
 • tekstin määrä
 • selkeys ja ymmärrettävyys
 • luettavuus

Liittäkää esitykseenne havainnollistavaa materiaalia, esimerkiksi: 

 • kuvia eri muodoissa 
 • videoita 
 • diagrammeja, kaavioita 
 • ääntä 
 • animaatiota

Viimeistelkää esitysmateriaalinne. Liittäkää havainnollistava aineisto esitykseenne.

4.3 Vaikuttakaa! 

Miksi juuri teidän ryhmänne muutostyö pitäisi toteuttaa? Millä keinoin saatte myytyä oman ideanne muille?

Laatikaa:

 • lyhyt myyntipuhe (max 1,5 min)
 • mainosvideo
 • juliste
 • tms.

Vaikuttava tuotos on se osa esitystänne, jolla aloitatte koko shown. Miettikää, millä keinolla saatte yleisön huomion.

Olkaa luovia!

4.4 Harjoitelkaa esitystä 

Sopikaa roolit ja harjoitelkaa esitystänne. Pitäkää huolta, että kaikilla on rooli esityksessä ja kaikki osallistuvat.

5. Esitetään

Vaiheen tavoitteet

 • Hoidan oman osani ryhmäni esityksestä.
 • Esitän asiat selkeästi.
 • Kykenen ottamaan palautetta vastaan esiintymisestäni.
 • Annan rakentavaa palautetta muille.

5.1 Oman esityksen pitäminen

 • Tehkää esittämiseen liittyvät valmistelut huolellisesti.
 • Aloittakaa esityksenne vaikuttavalla tuotoksella.
 • Pitäkää esitys rauhallisesti ja kuuluvalla äänellä.
 • Pysykää sovitussa kestossa.
 • Valmistautukaa vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin.

Esittäkää työnne muille ryhmille. Pitäkää hauskaa!

5.2 Toisen ryhmän esityksen seuraaminen

 • Keskity kuuntelemaan.
 • Kysy kysymyksiä.
 • Vaadi perusteluita.
 • Ole kohtelias!

Toisten esitysten aikana, kuuntele, kiinnostu ja valmistaudu antamaan palautetta.

6. Mitä opin?

Tee projektin itsearviointi opettajan ohjaamassa paikassa.