Koulu kuntoon

1. Aloitetaan

Tervetuloa Tila 2030:een! Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta. Tila 2030 on juuri sinun tilasi. 

Projektin tavoitteet

Tiedolliset:
 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Oppimiskokonaisuuden aikana suunnittelet koulullesi jonkin muutostyön, se voi olla pihan kunnostus tai jonkin sisätilan parannus. Samalla ymmärrät, että rakentamis- ja kiinteistöala on ratkaisevassa roolissa kun puhutaan kestävästä tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta millä tavalla, lähdetään tutkimaan!

Aloitetaan-vaiheen tavoitteet

 • Teen havaintoja omasta ympäristöstäni. 
 • Ymmärrän mitä kaikkea kuuluu kouluympäristöön. 
 • Ymmärrän rakennuksen elinkaaren pääpiirteet. 

Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta

1.1 Ennakkotehtävä: Millainen on sinun rakennettu kouluympäristösi?  

Kuvaile kouluympäristöäsi ja tarkkaile esimerkiksi seuraavia asioita. 

 • Millaisia rakennuksia koulun alueella on?  
 • Mitä tekemistä pihalta löytyy?   
 • Mikä ympäristössä on hyvää? Mitä puuttuu?  
 • Mikä ympäristössä on kaunista? Mitä muuttaisin?   
 • Missä viihdyn koulualueella? Miksi? 

Kuvaile kouluasiasi sisältä ja ulkoa aiheella Minun kouluympäristöni. Valmistaudu kertomaan muille havainnoistasi.

Kirjaa ajatuksiasi ylös tai voit vaikka äänittää havaintosi. Voit myös hyödyntää alla olevaa työpohjaa tai luo itse vastaava pohja haluamallasi ohjelmistolla. 

1.1 Ennakkotehtävä.ppt

1.2 Mitä havaitsitte? 

Käykää yhdessä muistiinpanonne läpi. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä. 

Jokainen tuo keskusteluun omia havaintojaan.

Ohjaavia kysymyksiä 

 • Millaisia havaintoja teitte?  
 • Millaisissa paikoissa ryhmänne jäsenet viihtyvät?   
 • Onko koulunne teidän mielestänne toimiva sisältä ja ulkoa? Miksi? 

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne.

Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla. 

1.2 Mitä havaitsitte.ppt

1.3 Ajatuskartta

Laatikaa ajatuskartta aiheesta Meidän kouluympäristömme. Käyttäkää apuna havaintojanne ja aiheesta käymäänne keskustelua. Pohtikaa asiaa seuraavien avainsanojen avulla: ulkotilatsisätilat, toimivuus, viihtyisyys, turvallisuus, liikkuminen.  

Valmistautukaa esittelemään ajatuskarttanne muille ryhmille. 

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö. Toisin sanoen rakennukset kuten koti, koulu, kirjasto ja  ostoskeskus, mutta myös niiden väliset liikenneväylät ovat rakennettua ympäristöä.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös esimerkiksi pihat ja puistot, talousmetsät sekä asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat.

Rakennettu ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset on otettava entistä enemmän huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhan rakennuskannan ylläpidossa. Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia onkin tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen elinkaarella? Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Rakennuksen elinkaari

Selvittäkää koulunne elinkaari. Etsikää tarvittaessa lisätietoa eri lähteistä (henkilökunta, Internet, kirjasto, jne.).

Kirjatkaa ylös, mitä saitte selville. Hyödyntäkää alla olevia työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

1.4 Koulumme elinkaari.ppt