Tarvitsemme kirjaston

1. Aloitetaan

Tervetuloa Tila 2030:een! Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta. Tila 2030 on juuri sinun tilasi. 

Projektin tavoitteet

Tiedolliset:

 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Tila 2030 -projektin tavoitteena on suunnitella uusi kirjasto. Kuvitteellisen kunnan kirjastohanke vaatii toteutusta ja siihen tarvitaan niin suunnittelun ja rakentamisen kuin kiinteistön hoidon ja ylläpidon näkemystä.

Oppimiskokonaisuuden aikana tulet ymmärtämään kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ja vaikuttavuuden meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. Ala on ratkaisevassa roolissa kun puhutaan kestävästä tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta millä tavalla, lähdetään tutkimaan!

Aloitetaan-vaiheen tavoitteet

 • Teen havaintoja omasta rakennetusta ympäristöstäni. 
 • Ymmärrän mitä kaikkea kuuluu rakennettuun ympäristöön. 
 • Ymmärrän rakennuksen elinkaaren pääpiirteet. 

Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta

1.1 Ennakkotehtävä: Millainen on sinun rakennettu ympäristösi?  

Kuvaa lähiympäristöäsi ja tarkkaile esimerkiksi seuraavia asioita.

 • Miten liikun paikasta toiseen? 
 • Millaisia rakennuksia on? 
 • Millaisia viheralueita on?  
 • Mitä palveluita käytän?  
 • Mikä ympäristössä on hyvää? Mitä puuttuu? 
 • Mikä ympäristössä on kaunista? Mitä muuttaisin?  
 • Missä viihdyn? Missä en viihdy? Miksi? 

Tee kotitehtävänä video tai kuvasarja aiheesta Minun ympäristöni. Valmistaudu kertomaan muille havainnoistasi. Jos haluat kirjata ajatuksiasi ylös, hyödynnä alla olevaa työpohjaa tai luo itse vastaava pohja haluamallasi ohjelmistolla.

1.1 Ennakkotehtävä.ppt

1.2 Mitä havaitsitte? 

Katsokaa yhdessä videot ja kuvat. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä.

Jokainen tuo keskusteluun omia havaintojaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisia havaintoja teitte? 
 • Mitä kaikkea rakennettuun ympäristöön mielestänne liittyy?  
 • Millaisissa paikoissa ryhmänne jäsenet viihtyvät?  
 • Onko lähiympäristönne teidän mielestänne toimiva? Miksi? 

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

1.2 Mitä havaitsitte.ppt

1.3 Ajatuskartta

Laatikaa ajatuskartta aiheesta rakennettu ympäristö. Käyttäkää apuna havaintojanne ja aiheesta käymäänne keskustelua. Pohtikaa asiaa seuraavien avainsanojen avulla:  liikkuminen, asuminen, palvelut, viheralueet, viihtyminen, turvallisuus ja ammatit

Valmistautukaa esittelemään ajatuskarttanne muille ryhmille.

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö. Toisin sanoen rakennukset kuten koti, koulu, kirjasto ja  ostoskeskus, mutta myös niiden väliset liikenneväylät ovat rakennettua ympäristöä.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös esimerkiksi pihat ja puistot, talousmetsät sekä asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat.

Rakennettu ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset on otettava entistä enemmän huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhan rakennuskannan ylläpidossa. Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia onkin tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen elinkaarella? Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Rakennuksen elinkaari

Tehkää prosessikaavio tai aikajana rakennuksen elinkaaresta. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa Tietopankista tai internetistä.

Prosessikaavio on malli esimerkiksi työn vaiheista tai tässä tapauksessa rakennuksen elinkaaren vaiheista.

Tehkää prosessikaavio haluamallanne tavalla tai käyttäkää mallipohjaa.

1.4 Prosessikaaviomalli.ppt

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miten luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö sopivat yhteen. 
 • Tiedän, mitkä asiat vaikuttavat rakennuspaikan valintaan. 
 • Ymmärrän, miten aluesuunnittelu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Kotikuntasi on päättänyt, että kuntaasi rakennetaan uusi kirjasto. Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle on asetettu täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Lisäksi on tutkittu rakennuspaikkojen rakennuskelpoisuutta.

Hanke on edennyt niin pitkälle, että mahdolliset tonttivaihtoehdot on karsittu kolmeen. Sinun tiimisi tehtävänä on perehtyä tonttivaihtoehtoihin ja valita niistä paras.

Mutta miten valitaan paras tontti? Lähdetään ottamaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Kaupunkisuunnittelussa tarvitaan pellepelottomia

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin

Alustavissa selvityksissä on kirjaston paikaksi mietitty viittä vaihtoehtoista kohdetta. Tiiminne on projektin aikana valittava sopivin tontti ja mietittävä, millä tavalla rakennus kannattaa sijoittaa valitulle tontille. Valmistautukaa perustelemaan valintanne.

Asioita, joita kannattaa ottaa huomioon tontin valinnassa.

Kestävää ympäristöä infrarakentamisen keinoin

Tutustukaa annettuihin tonttivaihtoehtoihin. Löydätte ne asemakaavasta. Voitte tutustua ympäristöön myös Minecraft-videolla.

Vierailkaa paikan päällä myös Google Mapsin avulla. Mitä satelliittikuva tai Street View -näkymät paljastavat tontin olosuhteista?

Tonttivaihtoehdot

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisessa ympäristössä tontit sijaitsevat?
 • Mitä muita rakennuksia niiden lähellä sijaitsee?
 • Miten tonteille pääsee (tiet ja julkinen liikenne)?
 • Miten hyvin eri tonteilla saadaan vastattua omistajan esittämiin vaatimuksiin? Tutustu tilaajan vaatimuksiin.

Kirjatkaa pohdintanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin.ppt

2.3 Millainen on hyvä ympäristö?

Rakennettu ympäristö muodostuu paitsi rakennuksista, myös niiden välisistä tiloista. Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämäämme ja hyvinvointiimme. Hyvä ympäristö on esteettinen, toimiva ja turvallinen.

Tutustukaa nyt lähiympäristöönne. Voitte myös hyödyntään Google Mapsin katunäkymää tutustumisen apuna.

Jokainen tuo keskusteluun omia ajatuksiaan.

Ohjaavia kysymyksiä

Rakennukset ja liikenne

 • Millaisia rakennuksia ympäristössä on?
 • Miltä rakennukset näyttävät? Mikä voisi olla toisin?
 • Miten liikenne on järjestetty? Missä ovat joukkoliikenteen pysäkit? Entä parkkipaikat?
 • Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta on huolehdittu?

Onnistunutta kaupunkisuunnittelua: kaupunkipyörät

Käyttäjät ja palvelut

 • Millaisia erilaisia käyttäjäryhmiä on ja millaisia erityistarpeita heillä mahdollisesti on?
 • Ovatko eri ryhmät, esimerkiksi nuoret, otettu huomioon?
 • Mitä palveluja on lähistöllä?
 • Miten tai mihin lähialueita käytetään?

Viheralueet, liikunta- ja leikkipaikat

 • Onko ympäristössä tarpeeksi leikki- ja liikuntapaikkoja? Onko ne hyvin suunniteltu? Mitä muuttaisitte tai mitä puuttuu?
 • Millaisia viheralueita on? Mihin käyttöön ne on suunniteltu?

Ympäristön kehittäminen

 • Onko ympäristö viihtyisä?
 • Miten ympäristöä voisi parantaa nykyisestä?

Pohtikaa rakennettuun ympäristöön liittyviä kysymyksiä yhdessä.  Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.3 Millainen on hyvä ympäristö.ppt

2.4 Energiatehokas kirjasto

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen. Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mikä olisi oppimanne perusteella sopiva päärakennusmateriaaliksi esitykseenne. Valmistautukaa perustelemaan ratkaisunne muille.

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehoas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen 

Kootkaa tiiminne mielestä tärkeimmät suunnitteluun vaikuttavat asiat, joita olette edellisissä tehtävissä kartoittaneet. Nämä valinnat ohjaavat suunnittelua seuraavassa vaiheessa.  

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette tontin valintaa muille ryhmille.  Etsikää kaikkien vaihtoehtojen hyvä ja huonot puolet.3. Tutkitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Tiedän, mitä kaavoitus tarkoittaa. 
 • Huomaan, että käyttäjien toiveet huomioidaan suunnittelutyössä. 
 • Tiedän, mitä rakennuksen perustaminen tarkoittaa. 
 • Harjoittelen erilaisten karttojen tai mallien tulkitsemista.

Olette nyt tehneet havaintoja rakennetusta ympäristöstä ja miettineet rakennetun ympäristön suhdetta ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi tutustuitte kestävän rakentamisen periaatteisiin. Nyt on aika tutkia, millaiset tekijät ohjaavat kaupunkisuunnittelua ja ketkä saavat päättää, millainen elinympäristömme on.

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Sen avulla säädetään alueiden käyttöä ja rakentamista ja erilaisten toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen sijoittamisesta kunnan alueelle. Kaavoituksen tehtävänä on sovittaa yhteen erilaisia näkökulmia ja sen tavoitteena on hyvän elinympäristön rakentaminen.

Tässä vaiheessa tiimisi tutkii asemakaavaa ja pohtii kirjaston sijoittamista: Mitä rajoituksia asemakaava asettaa suunnitelmille?

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 3.1.

Jokainen voi vaikuttaa omaan elinympäristöönsä

3.1 Kartalle kaavoista

Asemakaava on suunnitteluväline, jolla ohjataan alueiden käyttöä yksityiskohtaisesti. Asemakaavan esitystapa on kartta, johon sijoitetaan siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaava ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja sen tavoitteena on myös muun muassa riittävien virkistysalueiden saatavuus sekä rakennetun ympäristön ja luonnon vaaliminen.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. (Lue lisää: www.ympäristö. fi)

Tutustukaa ensin kaavamerkintöihin. Tutkikaa sen jälkeen asemakaavaa ja kirjaston paikkaa.

KUVA: Asemakaavakuva.pdf

 • Mitä kuvassa olevat kaavamerkinnät kertovat?
 • Mitä toimintoja lähitonteilla on tai mitä niille on kaavoitettu?
 • Mitä ajattelette kirjaston sijainnista kaavamerkintöjen perusteella?

Mitä saitte selville? Miten oppimanne vaikuttaa tontin valintaan? Perustelkaa vastauksenne.

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.1 Kartalle kaavoista.ppt

3.2 Kirjaston käyttäjät

Kunta toivoo, että kirjastosta tulee kaikkien kuntalaisten yhteinen paikka. Jatkakaa karttojen ja asemakaavan tutkimista ja suunnitelkaa alustavia luonnosvaihtoehtoja eri ympäristöihin.

Miettikää tässä vaiheessa erityisesti kirjaston käyttäjiä. Keskustelkaa ryhmässä.

Jokainen tuo keskusteluun omia ajatuksiaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Ketkä tulevat käyttämään uutta kirjastoa?
 • Miten uusia käyttäjäryhmiä saadaan käyttämään kirjaston palveluita?
 • Mitä toimintoja siellä pitää mielestänne olla erilaisille käyttäjäryhmille?
 • Mitä siellä voisi olla, jotta saadaan uusia käyttäjiä houkuteltua?
 • Mitä kirjaston piha-alueilla tulee tapahtumaan tai voisi tapahtua, kun kirjasto on valmis?
 • Millä tavalla kirjaston ulkopuolinen alue tukisi parhaiten kirjaston toimintaa?

Haastattelututkimus

Toteuttakaa haastattelututkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa kirjaston käyttäjien tai mahdollisten uusien käyttäjien toiveita.

Suunnitelkaa oma kyselynne.

 • Kyselyn aihe?
 • Kyselyn tavoite?
 • Kyselyn kohderyhmä?
 • Miten kyselyyn vastataan?

Kyselyn voi toteuttaa suullisesti käytäväkyselynä tai sähköisesti Forms-kyselynä. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi yläkoululaiset, satunnaiset vastaantulijat tai nykyisen kirjaston käyttäjät.

Miten omat pohdintanne ja tekemänne kysely vaikuttavat tontin valintaan?

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.2 Kirjaston käyttäjät.ppt

3.3 Mitä tapahtuu maan alla?

Ennen kuin tiiminne valitsee tontin kirjastolle, on syytä tutkia maaperä, sillä erilaisilla tonteilla on erilaisia vaatimuksia. Tonteilla pitää suorittaa maaperätutkimus, jonka tuloksena saadaan ehdotus perustamistavasta.  Hyvin tehty geotekninen suunnittelu pitää maan päällä näkyvät rakenteet pystyssä.

Hae tietoa seuraavista asioista:

 • Miten maaperä vaikuttaa perustustavan valintaan?
 • Millaisia erilaisia perustustapoja löydätte?
 • Pystyttekö päättelemään mikä perustustapa sopisi kullekin tonttivaihtoehdolle?

Tehkää lyhyet muistiinpanot erilaisista perustamistavoista. Voitte piirtää myös kuvat, joista eri perustamistapojen erot käyvät ilmi.

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.3 Mitä tapahtuu maan alla.ppt

3.4 Tontin valinta on monen asian summa

Tiiminne on nyt kerännyt tietoa kaavamääräyksistä ja maaperästä sekä erilaisista perustuksista. Teille on kertynyt myös tietoa kestävän rakentamisen periaatteista.

Arvioikaa tutkimanne perusteella, mikä ympäristö tukisi parhaiten kirjastotoimintaa, miten kirjaston saavutettavuus toteutuisi parhaiten ja minkälaiset perustukset rakennukselle pitää tehdä.

Ottakaa huomioon myös kirjaston ylläpitoon (kuten huolto, jätehuolto, tavarakuljetukset) liittyvät asiat.

Perustelkaa vastauksenne ja kirjatkaa pohdintanne ylös. Kirjatkaa ylös myös tiedonhaun tulokset.4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää aluesuunnittelun eri näkökulmia.  
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani.  
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Kirjaston paikan valintaan liittyy monta asiaa. Olette opiskelleet tähän mennessä muun muassa asemakaavaan, infrastruktuuriin, maaperään ja perustuksiin liittyviä asioita. Seuraavaksi teidän tulee valita kirjastolle sopivin tontti.

Päätös on tärkeä, sillä rakennuksen paikan valinta vaikuttaa ihmisten elämään pitkälle tulevaisuuteen.

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 4.1.

Kaupunkisuunnittelun rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

4.1 Paras tontti kirjastolle on…

 • Käykää läpi eri vaiheissa tekemänne muistiinpanot ja pohdinnat.
 • Listatkaa niiden perusteella eri tonttivaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.

Valitkaa paras tontti kirjastolle. Perustelkaa valintanne ja kirjatkaa ne ylös.

4.2 Meidän kirjastomme

Hienoa! Olette valinneet tontin kirjastollenne ja osaatte perustella valintanne. Nyt on aika viimeistellä kirjaston ympäristö kaavamääräykset huomioiden. Ympäristön suunnittelussa voitte ottaa hetkeksi maisema-arkkitehdin roolin.

Maisema-arkkitehti tarkastelee ympäristöä kokonaisuudessaan. Ammatissa toimiva henkilö tarkastelee muun muassa ympäristönsuojelun ja maankäytön kysymyksiä sekä toimii maiseman taiteellisena suunnittelijana.

Suunnitelkaa kirjastonne ja sen ympäristö seuraavien kysymysten avulla:

 • Kirjaston nimi
 • Kirjaston sijainti tontilla ja sisäänkäynnin suunta
 • Tiet ja julkinen liikenne: Onko kirjastoon helppo tulla?
 • Parkkipaikat tai parkkihalli
 • Viherympäristö: millaisia puita ja pensaita kirjaston ympäristöön tulee?
 • Leikki- ja liikuntapaikat
 • Kirjaston toimintaa tukevat ulkotilat
 • Huolto- ja pelastusreitit
 • Rakennuksen ulkomuoto: miten se sopii ympäristöön?
 • Miten luonnosta huolehditaan?

Piirtäkää, luonnostelkaa, askarrelkaa! Käyttäkää mielikuvistanne ja keksikää uusia ratkaisuja! Voitte käyttää suunnitelman kirjaamisessa apuna alla olevaa työpohjaa. Voitte myös luoda itse oman työpohjan.

4.2 Meidän kirjastomme.ppt

4.3 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista ja esittelette mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Esityksen tulee sisältää

 • otsikko
 • tutkimuskysymys
 • tiedonhaun tulokset
 • pohdinnat ja johtopäätökset
 • haastattelun tai kyselyn tiivistelmä
 • luonnos, mallinnos, piirros tai muu havainnollistus

Esitykseen voi liittää myös:

 • kuvia eri muodoissa
 • videoita
 • diagrammeja, kaavioita
 • ääntä
 • animaatiota

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).

5. Esitetään

Vaiheen tavoitteet

 • Hoidan oman osani ryhmäni esityksestä.
 • Esitän asiat selkeästi.
 • Kykenen ottamaan palautetta vastaan esiintymisestäni.
 • Annan rakentavaa palautetta muille.

5.1 Oman esityksen pitäminen

 • Tehkää esittämiseen liittyvät valmistelut huolellisesti.
 • Varmistakaa, että esityksenne seuraajat ymmärtävät, mistä on kyse.
 • Valmistautukaa vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin.
 • Pitäkää esitys rauhallisesti ja kuuluvalla äänellä.
 • Pysykää sovitussa kestossa.

Esittäkää työnne muille ryhmille. Pitäkää hauskaa!

5.2 Toisen ryhmän esityksen seuraaminen

 • Keskity kuuntelemaan.
 • Kysy kysymyksiä.
 • Vaadi perusteluita.
 • Ole kohtelias!
 • Valmistaudu visaan.

Toisten esitysten aikana, kuuntele, kiinnostu ja valmistaudu antamaan palautetta.

6. Mitä opin?

Tee projektin itsearviointi opettajan ohjaamassa paikassa.