Opettajan opas

2. Suunnitellaan

Suunnitteluvaiheen olennainen tavoite on oppia erilaisten ratkaisujen vertailua sekä tiedostaa niiden merkitys ihmisten ja ympäristön hyvinvointiin. Toinen tärkeä tavoite on saada tietoa energiatehokkuudesta ja sen merkityksestä.

Jokaisen teeman toinen vaihe alkaa videon katsomisella. Videot johdattelevat aiheeseen ja suunnittelun maailmaan.

2.1 Projektin dokumentointi

Tässä tehtävässä on hyvä korostaa oppilaille, että kaiken pohdinnan, etsityn tiedon, saatujen tulosten ja tehtyjen päätösten kirjaaminen on tärkeää, jotta asiat eivät unohdu ja jotta projektin jatkaminen ja oppimistuotoksen tekeminen helpottuu.

Olet projektia suunnittellessa päättänyt, millä alustalla työskentelette. Anna kuitenkin oppilaille vapaus valita, tekevätkö he muistiinpanonsa esimerkiksi PowerPointiin, Swayhin tai Wordiin ja toteuttavatko dokumentoinnin esimerkiksi kirjaten, videoiden tai äänittäen. Monipuolisiin työskentelytapoihin kannustaminen kannattaa.

2.2 Annetuihin vaihtoehtoihin tutustuminen

Kaikissa teemoissa oppilaille annetaan vaihtoehtoja, joista heidän täytyy valita ja perustella valintansa. Valittavana teemasta riippuen:

  • tontti
  • rakennuspaikka
  • rakennus
  • tilan käyttö.

Tehtävän tavoitteena on perehtyä apukysymysten avulla monipuolisesti vaihtoehtoihin ja tehdä arvio parhaasta kohteesta sekä esittää kehitysehdotuksia.

Tehtävässä 2.2 oppilaat tutustuvat myös tilaajan vaatimuksiin. Tämä tuo oppilaiden työskentelyn lähemmäs työelämän tilanteita.

2.3 Tiloihin tai työmaalle tutustuminen

Tämän tehtävän avulla oppilaat saavat tietoa teemasta riippuen ympäristön, työmaan tai valmiin rakennuksen:

  • toiminnoista
  • työntekijöistä
  • käyttäjistä
  • turvallisuudesta.

Lisäksi ryhmät pohtivat rakennuksen ja/tai ympäristön toimivuutta, palveluja ja ympäristössä/tilassa liikkumista. Ryhmät esittävät myös kehitysehdotuksia.

2.4 Energiatehokas kirjasto

Kaikissa teemoissa on sama video muuntojoustosta sekä sama tietoteksti elinkaariajattelusta. Myös ohjaavat kysymykset ovat samat. Vihreällä pohjalla olevat tehtäväkysymykset ovat kuitenkin teemakohtaiset, joten ryhmät pääsevät pohtimaan aihetta sekä yleisesti että oman teemansa kannalta.

Tehtävän tavoitteena on ymmärtää kiinteistö- ja rakentamisalan toiminnan vaikutus ilmastonmuutokseen, sen hillitsemiseen sekä tutustuttaa energiatehokkaaseen rakentamiseen ja kiinteistönhuoltoon.

2.5 Huomioiden kirjaaminen

Suunnitteluvaiheen lopuksi ryhmät vielä kirjaavat ylös tärkeimmät omaan aiheeseensa liittyvät, suunnittelun kannalta olennaiset seikat vaiheen tehtävien perusteella.

Kehota kirjaamaan esimerkiksi tutkimansa asian hyvät ja huonot puolet, jotta kaikki pohdinnat ovat helposti saatavilla ja valinnat perusteltavissa projektin edetessä.