Nyt rakennetaan

1. Aloitetaan

Tervetuloa Tila 2030:een! Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta. Tila 2030 on juuri sinun tilasi. 

Tila 2030 -projektin tavoitteena on suunnitella uusi kirjasto. Kuvitteellisen kunnan kirjastohanke vaatii toteutusta ja siihen tarvitaan niin suunnittelun ja rakentamisen kuin kiinteistön hoidon ja ylläpidon näkemystä.

Projektin tavoitteet

Tiedolliset:

 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Oppimiskokonaisuuden aikana tulet ymmärtämään kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ja vaikuttavuuden meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. Ala on ratkaisevassa roolissa kun puhutaan kestävästä tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta millä tavalla, lähdetään tutkimaan!

Aloitetaan-vaiheen tavoitteet

 • Teen havaintoja omasta rakennetusta ympäristöstäni. 
 • Ymmärrän mitä kaikkea kuuluu rakennettuun ympäristöön. 
 • Ymmärrän rakennuksen elinkaaren pääpiirteet. 

Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta

1.1 Ennakkotehtävä: Millainen on sinun rakennettu ympäristösi?  

Kuvaa lähiympäristöäsi ja tarkkaile esimerkiksi seuraavia asioita.

 • Miten liikun paikasta toiseen? 
 • Millaisia rakennuksia on? 
 • Millaisia viheralueita on?  
 • Mitä palveluita käytän?  
 • Mikä ympäristössä on hyvää? Mitä puuttuu? 
 • Mikä ympäristössä on kaunista? Mitä muuttaisin?  
 • Missä viihdyn? Missä en viihdy? Miksi? 

Tee kotitehtävänä video tai kuvasarja aiheesta Minun ympäristöni. Valmistaudu kertomaan muille havainnoistasi. Jos haluat kirjata ajatuksiasi ylös, hyödynnä alla olevaa työpohjaa tai luo itse vastaava pohja haluamallasi ohjelmistolla.

1.1 Ennakkotehtävä.ppt

1.2 Mitä havaitsitte? 

Katsokaa yhdessä videot ja kuvat. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä.

Jokainen tuo keskusteluun omia havaintojaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisia havaintoja teitte? 
 • Mitä kaikkea rakennettuun ympäristöön mielestänne liittyy?  
 • Millaisissa paikoissa ryhmänne jäsenet viihtyvät?  
 • Onko lähiympäristönne teidän mielestänne toimiva? Miksi? 

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

1.2 Mitä havaitsitte.ppt

1.3 Ajatuskartta

Laatikaa ajatuskartta aiheesta rakennettu ympäristö. Käyttäkää apuna havaintojanne ja aiheesta käymäänne keskustelua. Pohtikaa asiaa seuraavien avainsanojen avulla:  liikkuminen, asuminen, palvelut, viheralueet, viihtyminen, turvallisuus ja ammatit

Valmistautukaa esittelemään ajatuskarttanne muille ryhmille.

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö. Toisin sanoen rakennukset kuten koti, koulu, kirjasto ja  ostoskeskus, mutta myös niiden väliset liikenneväylät ovat rakennettua ympäristöä.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös esimerkiksi pihat ja puistot, talousmetsät sekä asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat.

Rakennettu ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset on otettava entistä enemmän huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhan rakennuskannan ylläpidossa. Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia onkin tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen elinkaarella? Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Rakennuksen elinkaari

Tehkää prosessikaavio tai aikajana rakennuksen elinkaaresta. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa Tietopankista tai internetistä.

Prosessikaavio on malli esimerkiksi työn vaiheista tai tässä tapauksessa rakennuksen elinkaaren vaiheista.

Tehkää prosessikaavio haluamallanne tavalla tai käyttäkää mallipohjaa.

1.4 Prosessikaaviomalli.ppt

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miten laadukas rakentaminen vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.  
 • Ymmärrän tilaajan vaatimusten ja toteutuksen yhteyden. 
 • Teen havaintoja rakennustyömaan toiminnasta. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Kuvitteellisen kotikuntaasi on päätetty rakentaa kirjasto. Kirjaston suunnittelutyöstä järjestettiin kilpailu ja jäljellä on enää kolme finalistia. Teidän tiiminne tehtävä on valita voittaja.

Valinta on tärkeä kuntalaisten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta myös ympäristönäkökulmasta. Valinnan vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen.  

Tiedättekö muuten, mitä kiertotalous tarkoitta? Jos ette tiedä, niin ei haittaa! Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Kestävä rakentaminen on vastuuta tulevaisuudesta

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan finalisteihin

On aika tutustua suunnittelukilpailun finalisteihin.

Tutustukaa kilpailutöihin tarkasti. Miettikää myös, miten tilaajan asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tutustukaa vaihtoehtoihin:

Kun tutkitte suunnitelmia, niin pohtikaa seuraavia asioita:

Käyttäjät ja toiminnot

 • Ketkä kirjastoa tulevat käyttämään?
 • Mitä kirjastossa tulee tapahtumaan?
 • Mitä toimintoja siellä pitää olla ja mitä siellä voisi olla esimerkiksi nuorille? 

Huolto ja turvallisuus

 • Miten rakennuksen huoltotoimet järjestyvät parhaiten? 
 • Ovatko kirjastoon suunnitellut kulkureitit toimivia? 
 • Onko pelastustiet ja huoltoreitit otettu huomioon suunnittelussa?  

Tilat ja materiaalit

 • Mukautuuko kirjaston pohjaratkaisu uusiin toimintoihin?
 • Mistä materiaalista rakennus on tehty? 

Piha ja ympäristö

 • Sopiiko rakennus ympäristöön? Minkä värinen, kokoinen ja muotoinen se on? 
 • Millä tavalla kirjaston piha-alue tukee kirjaston toimintaa? 

Tilaajan tavoitteet

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.2 Tutustutaan finalisteihin.ppt

2.3 Millaista on rakennustyömaalla? 

Isolla työmaalla tapahtuu monia asioita samaan aikaan. Jotta työ sujuu suunnitelmien mukaan ja onnettomuuksilta vältytään, on tärkeää, että kaikki tietävät, mitä pitää tehdä. Tutustutaan seuraavaksi rakennustyömaahan!

Katsokaa ensin videot. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Isolla rakennustyömaalla on kaikkien puhallettava yhteen hiileen

Työntekijän sitoutuminen sääntöihin on turvallisen työmaan perusta

Hakekaa lisätietoa internetistä. Jos mahdollista, vierailkaa jollakin rakennustyömaalla ja/tai haastatelkaa alalla toimivaa henkilöä.

 • Mitä kiinnostavia asioita havaitsitte videoilla?
 • Mitä erilaisia ammatteja toimii rakennustyömaalla?
 • Miten turvallisuudesta on huolehdittu?
 • Miten ympäristöasioista on huolehdittu?
 • Miten teknologiaa voidaan hyödyntää?

Kirjatkaa ylös asioita, joita havaitsitte videolla tai vierailunne aikana ja dokumentoikaa myös tiedonhakunne tulokset.

Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

2.3 Millaista on rakennustyömaalla.ppt

2.4 Energiatehokas kirjasto

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mitä oppimanne tarkoittaa oman projektinne kannalta. Mikä voisi olla kirjastonne päärakennusmateriaali?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehokas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen

Kirjatkaa esitykseenne, mitkä ovat työryhmänne mielestä tärkeimmät asiat kilpailutyön voittajan valinnassa. Tulevissa suunnittelutehtävissä nämä valinnat pitää ottaa huomioon.

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette tontin valintaa muille ryhmille.  Etsikää kaikkien vaihtoehtojen hyvä ja huonot puolet.

3. Tutkitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Opin perustiedot betonista ja muista rakennusmateriaaleista. 
 • Osaan vertailla materiaalien käyttöä rakennuksen eri osissa.  
 • Ymmärrän, mitä vaatimuksia ilmasto asettaa rakennuksille. 
 • Tutustun rakennuksen rakenteisiin.

Olette tutustuneet suunnittelukilpailun finalisteihin, tutustuneet rakennustyömaahan ja miettineet kestävän kehityksen näkökulmaa rakentamisessa. Ennen lopullista valintaa teidän on syvennettävä tietojanne rakennusprosessin vaiheista ja materiaaleista.

3.1. Betoni

Käytännöllisesti katsoen betonia tarvitaan kaikessa rakentamisessa ja se onkin maailman eniten käytetty rakennusmateriaali. Betonia voidaan käyttää talonrakentamisessa, mutta myös silloissa ja vaikka tunneleissa.

Betoni voi olla myös kaluste. Oletko koskaan nähnyt betonista penkkiä?

Tutkitaan betonia

Menkää esimerkiksi sivulle betoni.com ja hakekaa tietoa betonista.

Etsikää tietoa seuraaviin kysymyksiin ja suorittakaa laskutehtävä.

 • Mistä aineista betoni tehdään?
 • Missä betonia valmistetaan?
 • Kuinka pitkä betonin käyttöikä on?
 • Millaisia työtehtäviä betoniin liittyy?
 • Betoni ja sen ympäristövaikutukset? Mitä saitte niistä selville?
 • Ota selvää, miksi betonilaattaa kastellaan kuivumisen aikana.
 • Mitä voi tapahtua, jos betonin ei anneta kuivua tarpeeksi?

Kirjaston aulatilan lattian ala on 150 m2. Lattian paksuus on 10 cm.

 • Paljonko lattiaa varten pitää tilata betonia?

Kirjatkaa huomionne ja laskutehtävän tulos mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.1 Betoni.ppt

Ekstra: Betoninen pienoismalli

Mitä tutkitaan?

 • Betonin koostumus, kestävyys, merkitys, valmistus, hinta
 • Asiaan liittyvää koulussa opittua kemiaa, matenatiikkaa ja fysiikkaa

Mitä tehdään?

 • Suunnitellaan oma projekti (kirjasto, koti, koulu, silta, jne.)
 • Tehdään valumuotti päätetystä projektista
 • Tehdään betonia ja valetaan se muottiin

Lopputulos

 • Pienoismalli

Vinkit:

Esivalmisteluihin kuuluu hyvä suojaus, muotin tekeminen huolellisesti ja riittävän kestäväksi.

Betonimassa on helppo sekoittaa kipossa vedestä ja valmiista jauheseoksesta. Noudata sekoitusohjeita.

Valmis betonimassa kaadetaan muottiin, joka on öljytty kevyesti sisäpinoilta, jotta valmis valu irtoaa helpommin. Valun jälkeen pienet ilmakuplat tärisytetään tai koputellaan pois. Betonin pitää kuivua pitkään ja hitaasti.

Kovettuneesta betonipinnasta saa nätin esim. hionnalla, lakkaamalla tai maalaamalla.

Betonista voi valaa melkein mitä vain!

Tsekkaa lisää vinkkejä alla olevasta linkistä: https://www.k-rauta.fi/inspiraatio-ja-ohjeet/diy-ohjeet/diy-betoniaskartelu/

Opettaja! Voit tilata kuivabetonia kouluusi veloituksetta: janne.suntio@rakennusteollisuus.fi

3.2 Muita rakennusmateriaaleja

Tutustukaa nyt erilaisiin vaihtoehtoisiin rakennusmateriaaleihin nettisivujen avulla ja vertailkaa niitä. Vertailkaa materiaaleja rakentamisen, elinkaaren ja kestävän tulevaisuuden näkökulmasta.

Etsikää kuvia erilaisista kohteista, joita on tehty puusta, betonista tai teräksestä tai sellaisista, joissa on käytetty paljon lasia.

Hakuvinkkejä: betoni.com, puuinfo.fi, terasrakenneyhdistys.fi, tasolasiyhdistys.fi

Kootkaa esitykseenne hyviä esimerkkejä kohteista, joissa on

 • puurakentamista
 • teräsrakentamista
 • betonirakentamista
 • paljon lasipintaa.
 • Mitä hyviä ja huonoja puolia eri materiaaleihin mahdollisesti liittyy?

Miten pohdintanne vaikuttaa suunnitelmiinne? Mitä uusia ideoita saitte omaan työhönne?

Kirjatkaa tiedonhaun tulokset työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Voitte liittää mukaan kuvia myös omasta ympäristöstänne.

3.2 Muita rakennusmateriaaleja.ppt

3.3 Kirjaston seinät, lattiat ja katto

Seuraavassa vaiheessa tiiminne tutustuu seinän, lattian ja katon rakentamiseen. Miten varmistutaan siitä, että seinät eivät kaadu tai lattia petä? Mitä pitää ottaa huomioon rakenteissa, materiaaleissa ja työtavoissa?

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään.

Lattian valaminen

Selvittäkää seuraavat asiat. Hakekaa tietoa Tietopankista tai internetistä.

Seinä

 • Mitä materiaaleja seinissä käytetään?
 • Ottakaa selvää, millainen on kantava seinä.
 • Mitä lämmöneristystekniikoita on?

Katto

 • Selvittäkää, mitä eri kattomateriaaleja Suomessa käytetään.
 • Miten sadevesi johdetaan pois katolta?
 • Miten lumikuormat saadaan pudotettua katolta eri vaihtoehdoissa?

Lattia

 • Mitä eri lattiamateriaaleja on?

Mitä saitte selville? Miten uusi tieto vaikuttaa valintaanne? Pohtikaa!

Kirjatkaa pohdintanne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Perustelkaa valintanne hyvin.

3.3 Kirjaston seinä, lattia ja katto.ppt

3.4 Suunnitelman tarkentaminen

Tiiminne on nyt kerännyt tietoa materiaaleista, perustuksista ja kestävän rakentamisen periaatteista.  Tutkikaa suunnitelmia uudelleen ja arvioikaa, mikä suunnitelmista täyttäisi vaatimukset parhaiten.

Kootkaa yhteen tähänastiset suunnittelua ohjaavat havainnot ja johtopäätökset.


4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää rakentamisen eri näkökulmia sekä arvioida ja laskea rakennusmateriaalien tarvetta 
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani. 
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Tiimillenne on kertynyt melkoinen määrä tietoa rakentamista. Ymmärrätte, että suunnittelussa täytyy ottaa huomioon monia asioita ja itse rakentaminen on monien ammattilaisten yhteistyötä. Ymmärrätte nyt, mikä vaikutus rakentamisella on ihmisten hyvinvointiin sekä kestävään kehitykseen.

Tähän mennessä tehtyjen pohdintojen perusteella tehtävänä on nyt päättää, mikä kilpailutöistä voittaa ja millaiset materiaalit rakennukseen sisäpintoihin valitaan.

Oletteko valmiita tekemään valinnan, jolla on merkitystä pitkälle tulevaisuuteen?

4.1 Voittajan valinta

Valmistautukaa valitsemaan voittajatyö.

 • Listatkaa eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.
 • Arvioikaa suunnitelmien hinta.
 • Valitkaa kilpailutöistä voittaja.
 • Perustelkaa valintanne.

Kirjatkaa ylös pohdintanne koskien voittajan valintaa.

4.2 Meidän kirjastomme

Valitkaa kirjastoonne pintamateriaalit ja tehkää tarvittavat laskelmat. Voitte tutustua pintamateriaaleihin ja niiden hintoihin rakennustarvikkeita myyvien firmojen kotisivuilla (esim. K-rauta, Kodin Terra, Starkki, Bauhaus tmv.)

Materiaalien valinta

 • Valitkaa ensin kirjastoonne mieleiset lattiamateriaalit. Niitä ovat esimerkiksi laatta, parketti, muovimatto, laminaatti ja lauta.
 • Valitkaa kirjastoonne mieleiset seinien pintamateriaalit. Niitä ovat esimerkiksi laatta, lasi, maali tai tapetti.
 • Kirjaston kattoon on päätetty sijoittaa akustiikkalevyt, mdf-paneelit tai puupaneelit.

Materiaalien määrä ja hinta

 • Arvioikaa, kuinka paljon valitsemianne materiaaleja kirjastossanne tarvitaan.
 • Selvittäkää materiaalien hinnat.

Laskelmat

 • Laskekaa kuinka paljon tarvitsemanne materiaalit maksavat yhteensä.

Kerätkää esitykseenne kuvia valitsemistanne materiaaleista.

Kirjatkaa valintanne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Perustelkaa valintanne hyvin.

4.2 Meidän kirjastomme.ppt

4.3 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä. Esitykseen aikana esittelette myös mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Esityksen tulee sisältää

 • otsikko
 • tutkimuskysymys
 • tiedonhaun tulokset
 • pohdinnat ja johtopäätökset
 • luonnos, mallinnos, piirros tai muu havainnollistus

Esitykseen voi liittää myös:

 • kuvia eri muodoissa
 • videoita
 • diagrammeja, kaavioita
 • ääntä
 • animaatiota

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).

5. Esitetään

Vaiheen tavoitteet

 • Hoidan oman osani ryhmäni esityksestä.
 • Esitän asiat selkeästi.
 • Kykenen ottamaan palautetta vastaan esiintymisestäni.
 • Annan rakentavaa palautetta muille.

5.1 Oman esityksen pitäminen

 • Tehkää esittämiseen liittyvät valmistelut huolellisesti.
 • Varmistakaa, että esityksenne seuraajat ymmärtävät, mistä on kyse.
 • Valmistautukaa vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin.
 • Pitäkää esitys rauhallisesti ja kuuluvalla äänellä.
 • Pysykää sovitussa kestossa.

Esittäkää työnne muille ryhmille. Pitäkää hauskaa!

5.2 Toisen ryhmän esityksen seuraaminen

 • Keskity kuuntelemaan.
 • Kysy kysymyksiä.
 • Vaadi perusteluita.
 • Ole kohtelias!
 • Valmistaudu visaan.

Toisten esitysten aikana, kuuntele, kiinnostu ja valmistaudu antamaan palautetta.

6. Mitä opin?

Tee projektin itsearviointi opettajan ohjaamassa paikassa.