Tila toimii ja kestää

1. Aloitetaan

Tervetuloa Tila 2030:een! Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta. Tila 2030 on juuri sinun tilasi. 

Tila 2030 -projektin tavoitteena on suunnitella uusi kirjasto. Kuvitteellisen kunnan kirjastohanke vaatii toteutusta ja siihen tarvitaan niin suunnittelun ja rakentamisen kuin kiinteistön hoidon ja ylläpidon näkemystä.

Projektin tavoitteet

Tiedolliset:

 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Oppimiskokonaisuuden aikana tulet ymmärtämään kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ja vaikuttavuuden meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. Ala on ratkaisevassa roolissa kun puhutaan kestävästä tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta millä tavalla, lähdetään tutkimaan!

Aloitetaan-vaiheen tavoitteet

 • Teen havaintoja omasta rakennetusta ympäristöstäni. 
 • Ymmärrän mitä kaikkea kuuluu rakennettuun ympäristöön. 
 • Ymmärrän rakennuksen elinkaaren pääpiirteet. 

Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta

1.1 Ennakkotehtävä: Millainen on sinun rakennettu ympäristösi?  

Kuvaa lähiympäristöäsi ja tarkkaile esimerkiksi seuraavia asioita.

 • Miten liikun paikasta toiseen? 
 • Millaisia rakennuksia on? 
 • Millaisia viheralueita on?  
 • Mitä palveluita käytän?  
 • Mikä ympäristössä on hyvää? Mitä puuttuu? 
 • Mikä ympäristössä on kaunista? Mitä muuttaisin?  
 • Missä viihdyn? Missä en viihdy? Miksi? 

Tee kotitehtävänä video tai kuvasarja aiheesta Minun ympäristöni. Valmistaudu kertomaan muille havainnoistasi. Jos haluat kirjata ajatuksiasi ylös, hyödynnä alla olevaa työpohjaa tai luo itse vastaava pohja haluamallasi ohjelmistolla.

1.1 Ennakkotehtävä.ppt

1.2 Mitä havaitsitte? 

Katsokaa yhdessä videot ja kuvat. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä.

Jokainen tuo keskusteluun omia havaintojaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisia havaintoja teitte? 
 • Mitä kaikkea rakennettuun ympäristöön mielestänne liittyy?  
 • Millaisissa paikoissa ryhmänne jäsenet viihtyvät?  
 • Onko lähiympäristönne teidän mielestänne toimiva? Miksi? 

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

1.2 Mitä havaitsitte.ppt

1.3 Ajatuskartta

Laatikaa ajatuskartta aiheesta rakennettu ympäristö. Käyttäkää apuna havaintojanne ja aiheesta käymäänne keskustelua. Pohtikaa asiaa seuraavien avainsanojen avulla:  liikkuminen, asuminen, palvelut, viheralueet, viihtyminen, turvallisuus ja ammatit

Valmistautukaa esittelemään ajatuskarttanne muille ryhmille.

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö. Toisin sanoen rakennukset kuten koti, koulu, kirjasto ja  ostoskeskus, mutta myös niiden väliset liikenneväylät ovat rakennettua ympäristöä.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös esimerkiksi pihat ja puistot, talousmetsät sekä asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat.

Rakennettu ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset on otettava entistä enemmän huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhan rakennuskannan ylläpidossa. Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia onkin tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen elinkaarella? Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Rakennuksen elinkaari

Tehkää prosessikaavio tai aikajana rakennuksen elinkaaresta. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa Tietopankista tai internetistä.

Prosessikaavio on malli esimerkiksi työn vaiheista tai tässä tapauksessa rakennuksen elinkaaren vaiheista.

Tehkää prosessikaavio haluamallanne tavalla tai käyttäkää mallipohjaa.

1.4 Prosessikaaviomalli.ppt

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoiteet

 • Ymmärrän, miten laadukas ylläpito vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.  
 • Teen havaintoja tilaratkaisuista. 
 • Opin arvioimaan rakennuksen toimivuutta. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Kun kuntaan ryhdyttiin suunnittelemaan uutta kirjastoa, haluttiin, että tila on monikäyttöinen, toimiva, terveellinen ja älykäs. Suunnittelukilpailun loppusuoralle pääsi kolme ehdotusta. Teidän tehtävänne on valita vaihtoehdoista paras.

Kirjaston halutaan toimivan kohtauspaikkana kaikille kuntalaisille, skeittirampin kurkoista, bändimimmeistä ja e-urheilijaguruista data-apua tarvitseviin senioreihin. Lisäksi toivottiin näyttävää rakennusta.

Aika paljon vaatimuksia! Mitä tarkoittaa toimiva tila? Lähdetään ottamaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Mitä tarkoittaa toimiva tila?

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin

Hyvin suunnitellut tilat toimivat niin erilaisten käyttäjien kuin kiinteistöhuollon näkökulmasta. Kirjaston kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lukusali on rauhallinen ja tilat on helppo puhdistaa kaikkina vuodenaikoina.

Hyvin suunniteltu rakennus palvelee käyttäjiään pitkään ja silloin tärkeää on myös tilojen muunneltavuus. Käyttötarkoitus saattaa tulevaisuudessa muuttua.

 • Miettikää ensin omia ajatuksia kirjaston käyttäjistä ja toiminnoista.
 • Tutkikaa sen jälkeen vaihtoehtoisia suunnitelmia 1-3.
 • Tutustukaa myös tilaajan vaatimuksiin.

Millaisia ajatuksia teillä on kirjaston käytöstä, käyttäjistä ja erilaisten tilojen tarpeellisuudesta?

Tutustukaa vaihtoehtoihin:

Tutustukaa tilaajan vaatimuksiin.

 • Pohtikaa, miten tilaajan vaatimukset on mahdollista ottaa huomioon eri vaihtoehdoissa?

Peilatkaa suunnitelmia omiin ajatuksiinne tulevaisuuden kirjastosta.

Kirjatkaa ylös pohdintanne. Hyödyntäkää alla olevia työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin.ppt

2.3 Tutustutaan tilaan

Miettikää koulunne tilaratkaisuja. Haastatelkaa tilojen käyttäjiä eli oppilaita ja opettajia. Jos mahdollista, niin haastatelkaa myös kiinteistöpalveluista vastaavia henkilöitä, kuten siivoojaa tai kiinteistönhoitajaa.

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään.

Siivooja on tilojen tärkeä taustavaikuttaja

Pohtikaa tilaratkaisuja seuraavista näkökulmista:

Käyttäjät ja viihtyvyys

 • Miten erilaiset käyttäjät ja käyttäjäryhmät on huomioitu?
 • Miten käyttäjien viihtyvyys on huomioitu?
 • Mikä lisäisi käyttäjien viihtyvyyttä?

Rakennuksen toiminta

 • Miten rakennus palvelee käyttötarkoituksiaan?
 • Miten tarpeelliset toiminnot on järjestetty?
 • Mitä parannettavaa löydätte?

Huolto ja materiaalit

 • Millaisia pintamateriaaleja on käytetty?
 • Miten hoito ja ylläpito on otettu huomioon materiaaleissa?
 • Mitä toimenpiteitä kiinteistön huoltamiseen kuuluu?
 • Miten kierrätys on järjestetty?

Turvallisuus ja energia

 • Miten turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota?
 • Mikä on koulun lämmitysmuoto?

Ideoikaa uusia ratkaisuja! Miten tilasta saisi toimivamman, viihtyisämmän tai älykkäämmän?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.3 Tutustutaan tilaan.ppt

2.4 Energiatehokas kirjasto

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mitä oppimanne tarkoittaa oman projektinne kannalta.

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehokas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen

Kirjatkaa valitsemaanne esityspohjaan tiiminne mielestä tärkeimmät suunnitteluun vaikuttavat asiat, joita olette edellisissä tehtävissä kartoittaneet. Nämä valinnat ohjaavat suunnittelua seuraavassa vaiheessa.  

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette suunnitelman valintaa muille ryhmille. Etsikää kaikkien vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.


3. Tutkitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Opin havainnoimaan rakennuksen turvallisuuteen liittyviä asioita. 
 • Tiedän, mitä kiinteistöhuoltoon ja rakennuksen ylläpitoon kuuluu. 
 • Ymmärrän tulevaisuuden teknologian merkityksen rakennuksille. 
 • Opin vertailemaan erilaisia tilaratkaisuja käyttäjien näkökulmasta.

Rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyy paljon lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Olennaiset vaatimukset koskevat:

 • rakenteiden lujuutta
 • paloturvallisuutta
 • terveellisyyttä
 • käyttöturvallisuutta
 • esteettömyyttä
 • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita
 • energiatehokkuutta.

Millainen on turvallinen tila? Miten sitä ylläpidetään ja huolletaan? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 3.1.

Toimiva kiinteistöhuolto takaa turvallisuuden ja viihtyvyyden

3.1 Turvallinen kirjasto

Turvallisuus on olennainen tekijä rakentamisessa. Laissa sanotaan, että rakennus pitää suunnitella ja rakentaa niin, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta koskee kaikki rakennustyyppejä, myös teidän kirjastoanne.

Mitä kaikkea hoitoon ja ylläpitoon kuuluukaan?

Havainnoikaa kirjastoa, omaa kouluanne tai jotain muuta julkista rakennusta. Miettikää seuraavia asioita havainnoidessanne. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa aiheesta internetistä.

Portaat, kaiteet ja tasoerot

 • Onko portaissa helppo ja turvallista kulkea?
 • Millaisissa paikoissa on kaiteita?
 • Onko lattiapinnan korkeuserot merkitty jollakin tavalla?
 • Liittyykö tasoeroihin kompastumisvaara?

Poistumistiet ja kulkuväylät

 • Onko poistumisreitit helppo löytää?
 • Ovatko kulkuväylät esteettömiä?
 • Jos olisi tarve poistua tilasta nopeasti, onnistuisiko se?
 • Onko lattiaan tehty merkintöjä?

Materiaalit

 • Missä on käytetty lasirakenteita?
 • Onko lasirakenteet merkitty vai liittyykö niihin törmäysvaara?
 • Mitä materiaalia lattian pinta on?
 • Ovatko lattiat liukkaat? Voiko pinnan kastuminen vaikuttaa lattian liukkauteen?

Valaistus

 • Missä paikoissa rakennuksessa tarvitaan kirkasta valaistusta?
 • Onko valaistus riittävää?
 • Onko valaistus energiatehokas?

Kirjatkaa havaintonne ja tiedonhakunne tulokset työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Voitte liittää mukaan kuvia havainnointinne kohteesta.

3.1 Turvallinen kirjasto.ppt

3.2 Älykäs kirjasto

Kuvittele tilanne tulevaisuudessa:

Kiinteistönhoitaja paikantaa ongelman kiinteistössä ja laittaa silmilleen AR-lasit. Omalla työpisteellään toimistossa työskentelevä asiantuntija tutkii ongelmaa VR-lasien kautta ja löytää ratkaisun. Laseihin liitetyt asiantuntijan virtuaalikädet näyttävät kiinteistönhoitajalle, mitä hänen pitää tehdä. Ongelma saadaan korjattua heti.

Automatisaatio, digilisaatio, robotiikka ja 3D-tekniikka ovat tulleet myös kiinteistöpalvelualalle. Uudesta teknologiasta on monelaista hyötyä jo nyt, mutta miten teknologia voisi hyödyntää vielä enemmän tulevaisuudessa?

Pohtikaa, millaisia älykkäitä ratkaisuja ja automatiikkaa teidän kirjastossanne tai sen ulkoalueilla voisi olla. Lukekaa tietoteksti Älykäs rakennus pohdintanne tueksi.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Miten automatiikka hyödyntää käyttäjää?
 • Millaisia toimintoja voisi automatisoida?
 • Miten hoito ja ylläpito voisivat hyödyntää teknologiaa entistä paremmin?
 • Millaisia älykkäitä toimintoja keksitte ulkoalueiden turvallisuudesta huolehtimiseen?
 • Pohtikaa, millaisia uusia, älykkäitä ratkaisuja 2030-luvun kirjastossa voisi olla.

Kirjatkaa pohditanne tulokset ja uudet ideat työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.2 Älykäs kirjasto.ppt

3.3 Toimiva kirjasto

Tilojen toimivuus on monen asian summa. Olette nyt tutustuneet tilasuunnitteluun turvallisuuden näkökulmasta sekä älykkäsiin tiloihin. Seuraavaksi mietitte, millaisia toimintoja kirjastosta pitää löytyä.

Tutki esimerkkiä kirjastosta ja sieltä löytyvistä toiminnoista.

Pohtikaa, millaisia toimintoja tulevaisuuden kirjastossa pitää olla. Miettikää myös, mitkä tekijät lisäävät viihtyvyyttä.

Ohjaavia kysymyksiä

Toiminnot

 • Lainaus ja palautus
 • Kirjojen ja muiden aineistojen löytäminen
 • Erilaisten tilojen käyttötarkoitus
 • Opasteet ja kulkureitit
 • Erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet

Viihtyvyys

 • Erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet
 • Värit ja pintamateriaalit
 • Huonekalut ja kasvit
 • Valaistus
 • Esteettömyys

Haastattelututkimus

Toteuttakaa haastattelututkimus. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kirjaston käyttäjien tai mahdollisten uusien käyttäjien toiveita.

Suunnitelkaa oma kyselynne.

 • Kyselyn aihe?
 • Kyselyn tavoite?
 • Kyselyn kohderyhmä?
 • Miten kyselyyn vastataan?

Kyselyn voi toteuttaa suullisesti käytäväkyselynä tai sähköisesti Forms-kyselynä. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi yläkoululaiset, satunnaiset vastaantulijat tai kirjaston käyttäjät.

Kirjatkaa omat pohdintanne sekä kyselyn tulokset mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.3 Toimiva kirjasto.ppt

3.4 Tilaratkaisujen vertailua

Tiiminne on nyt kerännyt tietoa kiinteistöjen turvallisuuteen ja ylläpitoon liittyvistä vaatimuksista sekä uudesta teknologiasta sekä käyttäjien tarpeista. Tutkikaa kilpailussa mukana olevia suunnitelmia eri näkökulmista ja miettikää, miten ne eroavat toisistaan.

Kootkaa yhteen tähänastiset suunnittelua ohjaavat havainnot ja johtopäätelmät.


4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää tilasuunnittelun eri näkökulmia.  
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani. 
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Kirjaston tiloja suunniteltaessa on otettava huomioon monia näkökulmia ja eri asiantuntijoiden on puhallettava yhteen hiileen, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Matkalla kohti täydellistä ratkaisua on osattava tehdä kompromisseja.

Ryhmänne on tutkinut asiaa monesta eri näkökulmasta. Oletteko valmiita tekemään ratkaisunne?

4.1 Voittajan valinta

 • Käykää läpi eri vaiheissa tekemänne muistiinpanot.
 • Listatkaa muistiinpanojenne perusteella eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.
 • Etsikää pohjakuvat linkeistä, vertailkaa eri vaihtoehtoja tarkasti ja valitkaa yksi.
  Vaihtoehto 1: Apila
  Vaihtoehto 2: Metso
  Vaihtoehto 3: Töölö Library
 • Perustelkaa valintanne.
 • Valitsemaanne pohjaan suunnittelette haluamanne toiminnot seuraavassa tehtävässä.

Valitkaa toteutettava suunnitelma. Laatikaa hyvät perustelut valinnalle.

4.2 Meidän kirjastomme

Olette nyt valinneet toteutettavan suunnitelman. On aika viimeistellä se. Miettikää, millainen on teidän kirjastonne. Miten tila toimii parhaiten? Ideoikaa, keksikää uutta, olkaa luovia!

Täydentäkää pohjakuvaan tai havainnollistakaa muulla tavoin oma tulevaisuuden kirjastonne.

Palatkaa aiempiin pohdintoihinne ja ottakaa huomioon niissä esiin tulleet tärkeät huomiot liittyen seuraaviin näkökulmiin:

 • Käyttäjät
 • Tilat ja toiminnot
 • Teknologia ja älyominaisuudet
 • Liikkuminen
 • Viihtyisyys
 • Turvallisuus
 • Hoito ja ylläpito

Miettikää myös erilaisia käyttäjäryhmiä (esim. lukutoukka, opiskelija, bändi, pieni lapsi, kiireinen, eläkeläinen, jne.) ja heidän palvelemistaan.

Miettikää uusia käyttäjäryhmiä, joita kirjastoon voisi houkutella.

Piirtäkää, luonnostelkaa, askarrelkaa! Käyttäkää mielikuvistanne ja keksikää uusia ratkaisuja!

4.3 Kootkaa esitys 

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä. Esitykseen aikana esittelette myös mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).

5. Esitetään

Vaiheen tavoitteet

 • Hoidan oman osani ryhmäni esityksestä.
 • Esitän asiat selkeästi.
 • Kykenen ottamaan palautetta vastaan esiintymisestäni.
 • Annan rakentavaa palautetta muille.

5.1 Oman esityksen pitäminen

 • Tehkää esittämiseen liittyvät valmistelut huolellisesti.
 • Varmistakaa, että esityksenne seuraajat ymmärtävät, mistä on kyse.
 • Valmistautukaa vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin.
 • Pitäkää esitys rauhallisesti ja kuuluvalla äänellä.
 • Pysykää sovitussa kestossa.

Esittäkää työnne muille ryhmille. Pitäkää hauskaa!

5.2 Toisen ryhmän esityksen seuraaminen

 • Keskity kuuntelemaan.
 • Kysy kysymyksiä.
 • Vaadi perusteluita.
 • Ole kohtelias!
 • Valmistaudu visaan.

Toisten esitysten aikana, kuuntele, kiinnostu ja valmistaudu antamaan palautetta.

6. Mitä opin?

Tee projektin itsearviointi opettajan ohjaamassa paikassa.