Villit visiot

1. Aloitetaan

Tervetuloa Tila 2030:een! Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta. Tila 2030 on juuri sinun tilasi. 

Tila 2030 -projektin tavoitteena on suunnitella uusi kirjasto. Kuvitteellisen kunnan kirjastohanke vaatii toteutusta ja siihen tarvitaan niin suunnittelun ja rakentamisen kuin kiinteistön hoidon ja ylläpidon näkemystä.

Projektin tavoitteet

Tiedolliset:

 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Oppimiskokonaisuuden aikana tulet ymmärtämään kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ja vaikuttavuuden meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. Ala on ratkaisevassa roolissa kun puhutaan kestävästä tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta millä tavalla, lähdetään tutkimaan!

Aloitetaan-vaiheen tavoitteet

 • Teen havaintoja omasta rakennetusta ympäristöstäni. 
 • Ymmärrän mitä kaikkea kuuluu rakennettuun ympäristöön. 
 • Ymmärrän rakennuksen elinkaaren pääpiirteet. 

Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta

Videosta kuulette vinkkejä kuinka pääsette ryhmätyössänne eteenpäin.

1.1 Ennakkotehtävä: Millainen on sinun rakennettu ympäristösi?  

Kuvaa lähiympäristöäsi ja tarkkaile esimerkiksi seuraavia asioita.

 • Miten liikun paikasta toiseen? 
 • Millaisia rakennuksia on? 
 • Millaisia viheralueita on?  
 • Mitä palveluita käytän?  
 • Mikä ympäristössä on hyvää? Mitä puuttuu? 
 • Mikä ympäristössä on kaunista? Mitä muuttaisin?  
 • Missä viihdyn? Missä en viihdy? Miksi? 

Tee kotitehtävänä video tai kuvasarja aiheesta Minun ympäristöni. Valmistaudu kertomaan muille havainnoistasi. Jos haluat kirjata ajatuksiasi ylös, hyödynnä alla olevaa työpohjaa tai luo itse vastaava pohja haluamallasi ohjelmistolla.

1.1 Ennakkotehtävä.ppt

1.2 Mitä havaitsitte? 

Katsokaa yhdessä videot ja kuvat. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä.

Jokainen tuo keskusteluun omia havaintojaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisia havaintoja teitte? 
 • Mitä kaikkea rakennettuun ympäristöön mielestänne liittyy?  
 • Millaisissa paikoissa ryhmänne jäsenet viihtyvät?  
 • Onko lähiympäristönne teidän mielestänne toimiva? Miksi? 

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

1.2 Mitä havaitsitte.ppt

1.3 Ajatuskartta

Laatikaa ajatuskartta aiheesta rakennettu ympäristö. Käyttäkää apuna havaintojanne ja aiheesta käymäänne keskustelua. Pohtikaa asiaa seuraavien avainsanojen avulla:  liikkuminen, asuminen, palvelut, viheralueet, viihtyminen, turvallisuus ja ammatit

Valmistautukaa esittelemään ajatuskarttanne muille ryhmille.

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö. Toisin sanoen rakennukset kuten koti, koulu, kirjasto ja  ostoskeskus, mutta myös niiden väliset liikenneväylät ovat rakennettua ympäristöä.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös esimerkiksi pihat ja puistot, talousmetsät sekä asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat.

Rakennettu ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset on otettava entistä enemmän huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhan rakennuskannan ylläpidossa. Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia onkin tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen elinkaarella? Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Rakennuksen elinkaari

Tehkää prosessikaavio tai aikajana rakennuksen elinkaaresta. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa Tietopankista tai internetistä.

Prosessikaavio on malli esimerkiksi työn vaiheista tai tässä tapauksessa rakennuksen elinkaaren vaiheista.

Tehkää prosessikaavio haluamallanne tavalla tai käyttäkää mallipohjaa.

1.4 Prosessikaaviomalli.ppt