Villit visiot

1. Aloitetaan

Tervetuloa Tila 2030:een! Tila 2030:ssa on kyse luovuudesta, suunnittelusta, yhteistyöstä, tekemisestä ja vaikuttamisesta. Tila 2030 on juuri sinun tilasi. 

Tila 2030 -projektin tavoitteena on suunnitella uusi kirjasto. Kuvitteellisen kunnan kirjastohanke vaatii toteutusta ja siihen tarvitaan niin suunnittelun ja rakentamisen kuin kiinteistön hoidon ja ylläpidon näkemystä.

Projektin tavoitteet

Tiedolliset:

 • Tutustun kiinteistö- ja rakentamisalaan, sen merkitykseen ja alan ammatteihin.
 • Ymmärrän kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ihmiselle ja ympäristölle.
 • Opin elinkaariajattelun ja energiatehokkuuden yhteyden kiinteistö- ja rakentamisalalla.

Taidolliset:

 • Osallistun aktiivisesti ja rakentavasti ryhmätyön tekemiseen koko projektin ajan.
 • Osaan perustella mielipiteeni ja valintani projektin eri vaiheissa.
 • Osaan käyttää monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa.
 • Osaan käyttää interaktiivista työskentelyalustaa projektin dokumentoinnissa.

Oppimiskokonaisuuden aikana tulet ymmärtämään kiinteistö- ja rakentamisalan merkityksen ja vaikuttavuuden meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. Ala on ratkaisevassa roolissa kun puhutaan kestävästä tulevaisuudesta ja ilmastonmuutoksen hillinnästä. Mutta millä tavalla, lähdetään tutkimaan!

Aloitetaan-vaiheen tavoitteet

 • Teen havaintoja omasta rakennetusta ympäristöstäni. 
 • Ymmärrän mitä kaikkea kuuluu rakennettuun ympäristöön. 
 • Ymmärrän rakennuksen elinkaaren pääpiirteet. 

Rakennettu ympäristö on yhteiskunnan toimivuuden perusta

1.1 Ennakkotehtävä: Millainen on sinun rakennettu ympäristösi?  

Kuvaa lähiympäristöäsi ja tarkkaile esimerkiksi seuraavia asioita.

 • Miten liikun paikasta toiseen? 
 • Millaisia rakennuksia on? 
 • Millaisia viheralueita on?  
 • Mitä palveluita käytän?  
 • Mikä ympäristössä on hyvää? Mitä puuttuu? 
 • Mikä ympäristössä on kaunista? Mitä muuttaisin?  
 • Missä viihdyn? Missä en viihdy? Miksi? 

Tee kotitehtävänä video tai kuvasarja aiheesta Minun ympäristöni. Valmistaudu kertomaan muille havainnoistasi. Jos haluat kirjata ajatuksiasi ylös, hyödynnä alla olevaa työpohjaa tai luo itse vastaava pohja haluamallasi ohjelmistolla.

1.1 Ennakkotehtävä.ppt

1.2 Mitä havaitsitte? 

Katsokaa yhdessä videot ja kuvat. Keskustelkaa havainnoistanne ryhmissä.

Jokainen tuo keskusteluun omia havaintojaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisia havaintoja teitte? 
 • Mitä kaikkea rakennettuun ympäristöön mielestänne liittyy?  
 • Millaisissa paikoissa ryhmänne jäsenet viihtyvät?  
 • Onko lähiympäristönne teidän mielestänne toimiva? Miksi? 

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

1.2 Mitä havaitsitte.ppt

1.3 Ajatuskartta

Laatikaa ajatuskartta aiheesta rakennettu ympäristö. Käyttäkää apuna havaintojanne ja aiheesta käymäänne keskustelua. Pohtikaa asiaa seuraavien avainsanojen avulla:  liikkuminen, asuminen, palvelut, viheralueet, viihtyminen, turvallisuus ja ammatit

Valmistautukaa esittelemään ajatuskarttanne muille ryhmille.

1.4 Rakennettu ympäristö ei ole koskaan valmis

Rakennettuun ympäristöön kuuluu kaikki ihmisen käyttöönsä muokkaama fyysinen ympäristö. Toisin sanoen rakennukset kuten koti, koulu, kirjasto ja  ostoskeskus, mutta myös niiden väliset liikenneväylät ovat rakennettua ympäristöä.

Rakennettuun ympäristöön kuuluvat myös esimerkiksi pihat ja puistot, talousmetsät sekä asemat, asuinalueet ja kaupunkikeskustat.

Rakennettu ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Kestävän kehityksen vaatimukset on otettava entistä enemmän huomioon uusien rakennusten suunnittelussa ja vanhan rakennuskannan ylläpidossa. Ympäristö- ja kustannusvaikutuksia onkin tarkasteltava rakennuksen koko elinkaaren ajalta.

Mitä tarkoitetaan rakennuksen elinkaarella? Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Rakennuksen elinkaari

Tehkää prosessikaavio tai aikajana rakennuksen elinkaaresta. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa Tietopankista tai internetistä.

Prosessikaavio on malli esimerkiksi työn vaiheista tai tässä tapauksessa rakennuksen elinkaaren vaiheista.

Tehkää prosessikaavio haluamallanne tavalla tai käyttäkää mallipohjaa.

1.4 Prosessikaaviomalli.ppt

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miten laadukas suunnittelu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. 
 • Osaan vertailla rakennuspaikan hyviä ja huonoja puolia. 
 • Havainnoin rakennuksen toimintoja ja toimivuutta. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Työskentelette Villit visiot -arkkitehtitoimistossa ja teidän tehtävänne on suunnitella uusi kirjasto. Tilaaja on kunta. Kirjaston tontti on valittu ja tilaaja odottaa jo innolla ensimmäisiä suunnitelmia tulevasta kirjastosta.

Hyvin suunnittelulla ympäristöllä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja kaupungin yleisilmeeseen. Laadukkaan ja tiedostavan suunnittelun avulla on myös mahdollista hidastaa ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja pienentää hiilijalanjälkeämme.

Mutta miten tämä on mahdollista? Lähdetään ottamaan selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Ympäristöä suunnitellaan seuraaville sukupolville

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan rakennuspaikkaan

Rakennuspaikkaan ja sen lähiympäristöön tutustuminen on tärkeä osa suunnittelua. Rakennuspaikkaan tutustutaan sekä paikan päällä että kartta-aineistojen avulla.

Suunnittelijan on tutustuttava myös olemassa olevaan asemakaavaan ja tilaajan tavoitteisiin. Oleellisimmat suunnittelua ohjaavat tekijät etsitään suuresta määrästä tietoa.

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtäviin.

Arkkitehti on tutkimusmatkailija

Rakennuspaikkaan tutustuminen

Tutustukaa oheiseen asemakaavakarttaan. Siihen on merkitty kaavamerkinnöillä kirjaston tontin paikka. Tontille on merkitty alue, johon kirjaston saa sijoittaa. Tutkikaa, mitä muuta kaavakartta kertoo rakennuspaikasta.

Esimerkkikunnan asemakaava. Tontti merkitty kuvaan x-kirjaimella.

Kaavamerkinnöistä saatte lisätietoa Tietopankista. Vierailkaa paikan päällä myös Google Mapsin avulla. Mitä satelliittikuva tai Street View -näkymät paljastavat tontin olosuhteista?

Esimerkkikunta Google Mapsissa.

Pohtikaa kirjaston paikkaan liittyen seuraavia asioita:

Tontti ja ympäristö

 • Mikä paikassa on ainutlaatuista? Miten uusi rakennus voisi parantaa ihmisten elämänlaatua?
 • Millaisia näkymiä on tontilta ja tontille? Mistä suunnasta aurinko paistaa?
 • Miten ympäristö otetaan huomioon? Millaisia rakennuksia ympäristössä on?

Piha-alueet

 • Mitä kirjaston piha-alueilla tulee tapahtumaan?
 • Mitä toimintoja siellä pitää olla ja mitä siellä voisi olla?

Palvelut ja liikenne

 • Mitä palveluja on lähistöllä? Miten lähialueita käytetään?
 • Miten liikenne on järjestetty tai saadaan järjestymään?
 • Joukkoliikenteen pysäkit? Parkkipaikat?

Tilaajan tavoitteet

Kirjatkaa huomionne allaolevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.2 Tutustutaan rakennuspaikkaan.ppt

Luonnostelkaa rennosti ja vapaalla kädellä myös ensimmäiset visiot tulevasta kirjastosta. Kuinka suuri se on? Minkä muotoinen? Minkä värinen?

2.3 Tutustutaan kirjastoihin

Vaihtoehto 1

Vierailkaa oman kotikuntanne kirjastossa ja tehkää siitä havaintoja kaikilla aisteilla. Ottakaa valokuvia mielenkiintoisimmista asioista.  

Pohtikaa vierailunne jälkeen, millaisia ajatuksia tutustuminen herätti.

Jokainen tuo keskusteluun omia ajatuksiaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisia ideoita tutustuminen herätti?
 • Mikä oli kiinnostavaa? 
 • Mitä ideoita haluaisitte mukaan omaan kirjastoonne?  
 • Voisitko viihtyä kirjastossa, johon tutustuitte? Jos et, niin mitä muuttaisit?  
 • Mikä rakennuksessa toimi hyvin? 
 • Mikä rakennuksessa ei toiminut? 
 • Onko käyttäjien helppo mennä kirjastoon?  
 • Millaisen alueen kirjasto lähirakennuksineen muodosti? 
 • Millaisia toimintoja kirjaston ympäristössä oli?
 • Miten kirjasto sopii ympäristöönsä?  

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Voitte myös liittää kuvamateriaalia mukaan havainnollistamaan pohdintojanne.

2.3 Tutustutaan kirjastoihin.ppt

Mitä ideoita saitte luonnokseenne? Jatkakaa luonnostelua!

Vaihtoehto 2

Voitte myös tehdä virtuaalivierailun esimerkiksi johonkin seuraavista olemassa olevista kirjastoista: 

 • Oodi, Helsinki
 • The James B. Hunt Jr. Library, NC State University Libraries, Pohjois-Carolina, USA: video tai 360-video.

Pohtikaa virtuaalivierailijunne jälkeen, millaisia ajatuksia kirjastoihin tutustuminen herätti.

 • Millaisia ideoita tutustuminen herätti?
 • Mikä oli kiinnostavaa? 
 • Mitä ideoita haluaisitte mukaan omaan kirjastoonne?  
 • Voisitko viihtyä kirjastossa, johon tutustuitte? Jos et, niin mitä muuttaisit?  
 • Mikä rakennuksessa toimi hyvin? 
 • Mikä rakennuksessa ei toiminut? 

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Voitte myös liittää kuvamateriaalia mukaan havainnollistamaan pohdintojanne.

2.3 Tutustutaan kirjastoihin.ppt

Mitä ideoita saitte luonnokseenne? Jatkakaa luonnostelua!

2.4. Energiatehokas kirjasto 

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mitä oppimanne tarkoittaa oman projektinne kannalta. Mitä uusi ideoita syntyi?

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehokas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen 

Kirjatkaa valitsemaanne esityspohjaan tiiminne mielestä tärkeimmät suunnitteluun vaikuttavat asiat, joita olette edellisissä tehtävissä kartoittaneet. Nämä valinnat ohjaavat suunnittelua seuraavassa vaiheessa.  

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette suunnitelmianne muille ryhmille.  

3. Tutkitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Tutustun suomalaiseen arkkitehtuuriin. 
 • Ymmärrän materiaalivalintojen merkityksen ympäristöystävällisessä rakentamisessa. 
 • Osaan arvioida rakennuksen miellyttävyyttä.  
 • Ymmärrän rakennuksen suunnitteluun vaikuttavia taustatekijöitä. 

Hyvä arkkitehtuuri miellyttää kaikkia aisteja. Kaunis rakennus sopii ympäristöönsä, sen materiaalit on tarkkaan valittu, rakenne ja mittasuhteet ovat kohdallaan. Lisäksi se on laadukkaasti rakennettu, käyttötarkoitukseen sopiva, materiaaliensa puolesta terveellinen ja rakenteidensa puolesta turvallinen.

Arkkitehtuurissa kauneuteen liittyy myös katsojan tulkinnat sekä yhteisölliset paikkaan liitetyt merkitykset ja koettu historia.

Tutustukaa aiheeseen katsomalla alla oleva video sekä lukemalla artikkeli. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 3.1.

Rakennetaanko huutomerkki vai tauko?

Artikkeli: Mitä on arkkitehtuuri?

3.1 Katsaus suomalaisen arkkitehtuurin historiaan

Uudet rakennukset rakennetaan aina osaksi olemassa olevaa ympäristöä. Näin ne tulevat osaksi kulttuuria ja sen kehitystä. Ennen varsinaista suunnittelutyötä teemme matkan suomalaisen arkkitehtuurin historiaan. Tehtävänne on selvittää, millaista suomalainen arkkitehtuuri on ja millaisia tyylisuuntia suomalaisen arkkitehtuurin historiasta on löydettävissä.

Tutustukaa Arkkitehtuurimuseon esitykseen Suomalainen arkkitehtuuri.

Voitte myös pelata Arkkitehtuurimuseon Arkkitehtuurimme vuosikymmenet -peliä.

Mitkä tyylisuunnat kiinnostivat eniten? Etsikää tietoa ja kuvia rakennuksista, jotka edustavat näitä tyylisuuntia.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Miltä 1920-luvun klassismia edustavat rakennukset yleensä näyttävät?
 • Mitä yhteisiä piirteitä funktionalismia edustavilla rakennuksilla on?
 • Löytyykö lähiympäristöstäsi tai kotikunnastasi näiden tyylisuuntien edustajia kuten Alvar Aallon suunnittelemia rakennuksia?

Onko näissä tyylisuunnissa jotain, jota haluaisitte tuoda omaan kirjastoonne? Perustelkaa vastauksenne. Jatkakaa luonnostelua!

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.1 Katsaus historiaan.ppt

3.2 Arkkitehtuuri 2000-luvulla

Tutkikaa seuraavaksi, millaisia rakennuksia on suunniteltu 2010-luvulla. Millaisia asioita uusien rakennusten suunnittelussa on otettu huomioon kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen näkökulmasta?

Katsokaa ensin video.

Tutki Arvoa arkkitehtuurista -sivustoa ja sieltä löytyviä 2000-luvulla rakennettuja rakennuksia. Voit myös tutkia muita kohteita internetistä tai käydä havainnoimassa omaa lähiympäristöäsi.

Villejä visioita kestävästä arkkitehtuurista löytyy verkon kuvahaulla esimerkiksi hakusanoilla: green architecture, ecological architecture, sustainable architecture.

Pohtikaa seuraavia asioita:

 • Mikä kiinnittää erityisesti huomiosi nykyaikaisessa arkkitehtuurissa?
 • Mitä materiaaleja rakennuksissa on käytetty? Onko materiaalien valinnassa huomioitu kestävä kehitys?
 • Millaisia yhteisiä piirteitä, tämän päivän arkkitehtuurin tunnusmerkkejä rakennuksissa mielestäsi on?
 • Mitä 2000-luvulla rakennettuja rakennuksia lähiympäristössäsi on? Pohdi rakennuksia: a) osana ympäristöä ja b) materiaalien ja kestävän kehityksen näkökulmasta.

Miten pohdintanne vaikuttaa suunnitelmiinne? Mitä uusia ideoita saitte omaan työhönne?

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.2 Arkkitehtuuri 2000-luvulla.ppt

3.3 Arkkitehtuurin varjo-Finlandia

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinto jaetaan vuosittain suomalaiselle rakennukselle ja sen suunnittelijoille. Tutustukaa vuoden 2018 palkintoehdokkaisiin.

Valitkaa Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaista mielestänne paras. Valintanne tueksi voitte hakea lisää kuvia palkintoehdokkaiden nimillä.

Pohtikaa seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi juuri tämä rakennus ansaitsee voiton?
 • Mikä siinä on kaunista?
 • Miten rakennuksessa on huomioitu energiatehokkuus ja kestävä kehitys?
 • Mitä muuta mielestänne palkitsemisen arvoista rakennukseen liittyy?

Kirjatkaa valintanne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Perustelkaa valintanne hyvin.

3.3 Arkkitehtuurin varjo-Finlandia.ppt

3.4 Suunnittelun raamit ja perusideat

Tiiminne on nyt kerännyt tietoa asemakaavasta ja kaupunkisuunnittelusta sekä erilaisista arkkitehtonisista tyyleistä.

Kootkaa yhteen tähänastiset suunnittelua ohjaavat havainnot ja johtopäätelmät.

Mitä asioita suunnittelussa pitää ehdottomasti ottaa huomioon?

Miten oppimanne asiat vaikuttavat suunnitteluun?

4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää suunnittelun eri näkökulmia.  
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani. 
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Nyt on aika aloittaa varsinainen suunnittelutyö.

Hankkikaa suunnittelutyön avuksi kotoa kaikenlaista kodin kierrätysmateriaalia:

 • pienelektroniikkaromua ja piirilevyjä
 • muovipakkauksia
 • korkkeja
 • lehtiä
 • pahvilaatikoita
 • kaikkea muuta inspiroivaa, mitä vaan keksitte.
 • Kysykää myös opettajalta, mitä materiaaleja koululta voi hyödyntää.

Voitte missä tahansa vaiheessa palata aiempien vaiheiden muistiinpanoihin. Mitä suunnittelussa pitikään muistaa ja ottaa huomioon? Ainakin ympäristö, käyttäjät, kestävä kehitys ja materiaalit. Aika monta asiaa, vai mitä? Miten arkkitehdit onnistuvat tässä kaikessa?

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 4.1.

Suunnittelutyö on kokeilemista

4.1 Rakennuksen suunnittelu

Luonnosteluvaiheessa voitte tehdä nopeasti käsin piirtämällä mitä ihmeellisimpiä ja erilaisimpia kirjastoja.

Suunnittelun tarkkuudessa voitte keskittyä joihinkin arkkitehtonisen suunnittelun näkökulmiin:

 • Onko rakennus yksi yhtenäinen kappale vai koostuuko se useammasta pienemmästä osasta?
 • Onko rakennus suorakulmainen vai vapaamuotoinen?
 • Onko rakennuksessa suuria lasipintoja vai paljon pieniä ikkunoita?
 • Onko sen pinta sileä vai karhea, miltä rakennus näyttää kirkkaassa ja miltä hämärässä valossa?
 • Mikä on rakennuksen päärakennusmateriaali ja miksi?

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

4.1 Rakennuksen suunnittelu.ppt

Esitelkää luonnoksenne tässä vaiheessa opettajalle.

4.2 Meidän kirjastomme

Luonnosvaiheen jälkeen tiiminne tehtävänä on valmistaa kirjastonne pienoismalli tai 3D-mallinnus.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Nimi?
 • Lopullinen muoto?
 • Rakennuksen sijoittuminen tontille?
 • Julkisivun materiaali ja väri?
 • Pääsisäänkäynnin sijainti?
 • Kerrosten pohjapiirrokset?
 • Erilaiset kirjastosta löytyvät toiminnot?
 • Miten tilaajan tavoitteet toteutuvat?
 • Miten kirjasto toteuttaa kestävän rakentamisen periaatteita?

Vaihtoehto 1:

Pienoismallin voitte rakentaa valitsemalla tuomastanne kierrätysmateriaalista tai opettajan antamia materiaaleja hyödyntäen. Ei haittaa, vaikka suunnitelma muuttuisi matkan varrella. Materiaalista riippuen voidaan kiinnityksiin käyttää teippiä, liimaa, niittejä, nuppineuloja ja rautalankaa.

Dokumentoikaa rakentamisprossin vaiheita. Kun työnne on valmis, valokuvatkaa tai videoikaa se. Kiinnittäkää huomiota pienoismallin valaisemiseen.

Vaihtoehto 2:

Mallintakaa luonnoksenne tietokoneella käyttäen jotain 3D-mallinnusohjelmaa.

Esimerkkejä ilmaisista ohjelmista:

Dokumentoikaa mallintamisprossin vaiheita. Kun työnne on valmis, niin ottakaa ruudunkaappauskuvia tai -video esitystänne varten.

Vaihtoehto 3:

Jos teillä on käytössä Minecraft Education, niin voitte suunnitella kirjastonne siellä annettuun pohjaan.

Dokumentoikaa mallintamisprossin vaiheita. Kun työnne on valmis, niin ottakaa ruudunkaappauskuvia tai -video esitystänne varten.

4.3 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä. Esitykseen aikana esittelette myös mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Esityksen tulee sisältää

 • otsikko
 • tutkimuskysymys
 • tiedonhaun tulokset
 • pohdinnat ja johtopäätökset
 • luonnos, mallinnos, piirros tai muu havainnollistus

Esitykseen voi liittää myös:

 • kuvia eri muodoissa
 • videoita
 • diagrammeja, kaavioita
 • ääntä
 • animaatiota

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).

5. Esitetään

Vaiheen tavoitteet

 • Hoidan oman osani ryhmäni esityksestä.
 • Esitän asiat selkeästi.
 • Kykenen ottamaan palautetta vastaan esiintymisestäni.
 • Annan rakentavaa palautetta muille.

5.1 Oman esityksen pitäminen

 • Tehkää esittämiseen liittyvät valmistelut huolellisesti.
 • Varmistakaa, että esityksenne seuraajat ymmärtävät, mistä on kyse.
 • Valmistautukaa vastaamaan kuulijoiden kysymyksiin.
 • Pitäkää esitys rauhallisesti ja kuuluvalla äänellä.
 • Pysykää sovitussa kestossa.

Esittäkää työnne muille ryhmille. Pitäkää hauskaa!

5.2 Toisen ryhmän esityksen seuraaminen

 • Keskity kuuntelemaan.
 • Kysy kysymyksiä.
 • Vaadi perusteluita.
 • Ole kohtelias!
 • Valmistaudu visaan.

Toisten esitysten aikana, kuuntele, kiinnostu ja valmistaudu antamaan palautetta.

6. Mitä opin?

Tee projektin itsearviointi opettajan ohjaamassa paikassa.