Tila toimii ja kestää

3. Tutkitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Opin havainnoimaan rakennuksen turvallisuuteen liittyviä asioita. 
 • Tiedän, mitä kiinteistöhuoltoon ja rakennuksen ylläpitoon kuuluu. 
 • Ymmärrän tulevaisuuden teknologian merkityksen rakennuksille. 
 • Opin vertailemaan erilaisia tilaratkaisuja käyttäjien näkökulmasta.

Rakentamiseen ja kiinteistöjen ylläpitoon liittyy paljon lainsäädäntöä ja määräyksiä.

Olennaiset vaatimukset koskevat:

 • rakenteiden lujuutta
 • paloturvallisuutta
 • terveellisyyttä
 • käyttöturvallisuutta
 • esteettömyyttä
 • meluntorjuntaa ja ääniolosuhteita
 • energiatehokkuutta.

Millainen on turvallinen tila? Miten sitä ylläpidetään ja huolletaan? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 3.1.

Toimiva kiinteistöhuolto takaa turvallisuuden ja viihtyvyyden

3.1 Turvallinen kirjasto

Turvallisuus on olennainen tekijä rakentamisessa. Laissa sanotaan, että rakennus pitää suunnitella ja rakentaa niin, että sen käyttö ja huolto on turvallista. Asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta koskee kaikki rakennustyyppejä, myös teidän kirjastoanne.

Mitä kaikkea hoitoon ja ylläpitoon kuuluukaan?

Havainnoikaa kirjastoa, omaa kouluanne tai jotain muuta julkista rakennusta. Miettikää seuraavia asioita havainnoidessanne. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa aiheesta internetistä.

Portaat, kaiteet ja tasoerot

 • Onko portaissa helppo ja turvallista kulkea?
 • Millaisissa paikoissa on kaiteita?
 • Onko lattiapinnan korkeuserot merkitty jollakin tavalla?
 • Liittyykö tasoeroihin kompastumisvaara?

Poistumistiet ja kulkuväylät

 • Onko poistumisreitit helppo löytää?
 • Ovatko kulkuväylät esteettömiä?
 • Jos olisi tarve poistua tilasta nopeasti, onnistuisiko se?
 • Onko lattiaan tehty merkintöjä?

Materiaalit

 • Missä on käytetty lasirakenteita?
 • Onko lasirakenteet merkitty vai liittyykö niihin törmäysvaara?
 • Mitä materiaalia lattian pinta on?
 • Ovatko lattiat liukkaat? Voiko pinnan kastuminen vaikuttaa lattian liukkauteen?

Valaistus

 • Missä paikoissa rakennuksessa tarvitaan kirkasta valaistusta?
 • Onko valaistus riittävää?
 • Onko valaistus energiatehokas?

Kirjatkaa havaintonne ja tiedonhakunne tulokset työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Voitte liittää mukaan kuvia havainnointinne kohteesta.

3.1 Turvallinen kirjasto.ppt

3.2 Älykäs kirjasto

Kuvittele tilanne tulevaisuudessa:

Kiinteistönhoitaja paikantaa ongelman kiinteistössä ja laittaa silmilleen AR-lasit. Omalla työpisteellään toimistossa työskentelevä asiantuntija tutkii ongelmaa VR-lasien kautta ja löytää ratkaisun. Laseihin liitetyt asiantuntijan virtuaalikädet näyttävät kiinteistönhoitajalle, mitä hänen pitää tehdä. Ongelma saadaan korjattua heti.

Automatisaatio, digilisaatio, robotiikka ja 3D-tekniikka ovat tulleet myös kiinteistöpalvelualalle. Uudesta teknologiasta on monelaista hyötyä jo nyt, mutta miten teknologia voisi hyödyntää vielä enemmän tulevaisuudessa?

Pohtikaa, millaisia älykkäitä ratkaisuja ja automatiikkaa teidän kirjastossanne tai sen ulkoalueilla voisi olla. Lukekaa tietoteksti Älykäs rakennus pohdintanne tueksi.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Miten automatiikka hyödyntää käyttäjää?
 • Millaisia toimintoja voisi automatisoida?
 • Miten hoito ja ylläpito voisivat hyödyntää teknologiaa entistä paremmin?
 • Millaisia älykkäitä toimintoja keksitte ulkoalueiden turvallisuudesta huolehtimiseen?
 • Pohtikaa, millaisia uusia, älykkäitä ratkaisuja 2030-luvun kirjastossa voisi olla.

Kirjatkaa pohditanne tulokset ja uudet ideat työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.2 Älykäs kirjasto.ppt

3.3 Toimiva kirjasto

Tilojen toimivuus on monen asian summa. Olette nyt tutustuneet tilasuunnitteluun turvallisuuden näkökulmasta sekä älykkäsiin tiloihin. Seuraavaksi mietitte, millaisia toimintoja kirjastosta pitää löytyä.

Tutki esimerkkiä kirjastosta ja sieltä löytyvistä toiminnoista.

Pohtikaa, millaisia toimintoja tulevaisuuden kirjastossa pitää olla. Miettikää myös, mitkä tekijät lisäävät viihtyvyyttä.

Ohjaavia kysymyksiä

Toiminnot

 • Lainaus ja palautus
 • Kirjojen ja muiden aineistojen löytäminen
 • Erilaisten tilojen käyttötarkoitus
 • Opasteet ja kulkureitit
 • Erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet

Viihtyvyys

 • Erilaisten käyttäjäryhmien tarpeet
 • Värit ja pintamateriaalit
 • Huonekalut ja kasvit
 • Valaistus
 • Esteettömyys

Haastattelututkimus

Toteuttakaa haastattelututkimus. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kirjaston käyttäjien tai mahdollisten uusien käyttäjien toiveita.

Suunnitelkaa oma kyselynne.

 • Kyselyn aihe?
 • Kyselyn tavoite?
 • Kyselyn kohderyhmä?
 • Miten kyselyyn vastataan?

Kyselyn voi toteuttaa suullisesti käytäväkyselynä tai sähköisesti Forms-kyselynä. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi yläkoululaiset, satunnaiset vastaantulijat tai kirjaston käyttäjät.

Kirjatkaa omat pohdintanne sekä kyselyn tulokset mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.3 Toimiva kirjasto.ppt

3.4 Tilaratkaisujen vertailua

Tiiminne on nyt kerännyt tietoa kiinteistöjen turvallisuuteen ja ylläpitoon liittyvistä vaatimuksista sekä uudesta teknologiasta sekä käyttäjien tarpeista. Tutkikaa kilpailussa mukana olevia suunnitelmia eri näkökulmista ja miettikää, miten ne eroavat toisistaan.

Kootkaa yhteen tähänastiset suunnittelua ohjaavat havainnot ja johtopäätelmät.