Tietopankki

Sanasto

Arkkitehti

Arkkitehti on ammattinimike. Arkkitehti suunnittelee rakennuksia ja maankäyttöä. Arkkitehdin työhön voi kuulua myös esimerkiksi sisustusten tai huonekalujen suunnittelua. Maisema-arkkitehti suunnittelee ulkotiloja, niiden rakentamista ja hoitoa.

Arkkitehtuuri

Arkkitehtuuri on rakennustaidetta. Siinä yhdistyvät taide ja tekniikka. Muista taiteen lajeista arkkitehtuuri eroaa siinä, että vaatii aina usean eri toimijan yhteistyötä.

Asemakaava

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamita. Kaavoitus määrittelee esimerkiksi asutusalueiden ja teollisuusalueiden sijoittumisen kunnan alueelle. Kaavoitus on osa maankäytön suunnittelua. Kaavoja ovat maakuntakaava, kunnan yleiskaava ja asemakaava. Asemakaava on yksityiskohtaisin kaava.

Betoni

Betoni on yksi käytetyimmistä rakennusmateriaaleista. Kun betonia valmistetaan, sementtiin sekoitetaan runkoainetta (yleensä kiviä tai hiekkaa), vettä sekä lisäaineita. Kemiallinen reaktio aiheuttaa betonin kovettumisen.

BIM-tietomalli

BIM on rakennuksen tietomalli eli malli rakennuksesta ja sen toiminnoista. Sen avulla rakennuksen rakenteiden ja toimintojen ymmärtäminen on helpompaa.

BIM kuuluu tietomallipohjaiseen suunnitteluun. Tietomallipohjaisessa suunnittelussa luodaan 3D- eli kolmiulotteinen malli rakennuksesta. Se sisältää tiedot rakennuksen tiloista ja toiminnoista. Mallintamisen avulla voidaan tehdä vertailuja esimerkiksi eri rakenneratkaisujen tai materiaalivaihtoehtojen välillä. Tietomallit helpottavat myös erilaisten rakennukseen liittyvien laskelmien vertailemista koko elinkaaren ajalta.

Rakennustyömailla tietomallit havainnollistavat tulevia työvaiheita. Sen avulla voidaan seurata myös aikataulussa pysymistä, hoitaa erilaista työmaajärjestelyitä sekä huolehtia työturvallisuudesta.

Elinkaari

Elinkaari tarkoittaa esineen tai esimerkiksi rakennuksen käyttöaikaa sen valmistamisesta käytön loppuun saakka.

Elinkaarimalli

Elinkaarimallilla toteutettavassa rakennushankkeessa rakennusyritys vastaa koko rakennushankkeesta. Useimmissa elinkaarimallihankkeissa rakennusyrityksen vastuulle kuuluu lisäksi rakennuksen ylläpito useiden vuosien ajan.

Energiatehokkuus

Energiatehokkuus kuvaa energian avulla saatavan hyödyn ja siihen tarvittavan energiapanoksen suhdetta. Energiatehokkuutta saadaan parannettua pienentämällä tarvittavaa energiapanosta ja/tai lisäämällä hyötyä. Energiatehokkuutta voidaan kuvata taloudellisesta, teknisestä, energian laadun, päästö- ja ilmastovaikutusten sekä omavaraisuuden näkökulmasta.

Energiatehokas rakennus

Energiatehokkaan rakennuksen ylläpito on energian kannalta ja taloudellisesti edullista. Enerigatehokkaan rakennuksen rakentaminen voidaan tehdä yleisesti käytössä olevilla ratkaisuilla.

Energiatehokas rakennus suunnitellaan ja rakennetaan niin, että se kuluttaa energiaa ja luonnonvaroja mahdollisimman säästeliäästi. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla.

Esteetön rakennus, esteettömyys

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että etenkin vammaiset tai muutoin toimintarajoitteiset ihmiset on huomioitu suunnittelussa ja rakentamisessa. Esteettömyyden synonyymina käytetään myös sanaa saavutettavuus. Julkisissa tiloissa esteettömyyttä parannetaan esimerkiksi rakentamalla pyörätuolin käyttäjlle ramppeja ja hissejä sekä ottamaan asia huomioon WC-tilojen suunnittelussa. Kuulovammaisille keskeinen seikka on induktiosilmukka.

Estetiikka

Estetiikka tutkii kauneutta ja esteettistä eli kauneusarvoihin liittyviä asioita. Esimerkiksi esteettinen rakennus on kaunis, se on viimeistelty ja se sopii ympäristöönsä.

Geotekniikka

Geotekniikka tutkii maa- ja kallioperän teknisiä ominaisuuksia ja niiden soveltumista maa- ja pohjarakentamiseen. Geotekninen suunnittelu on tärkeä osa rakentamista. Siinä määritetään se, miten rakennukset ja rakenteet liittyvät maa- tai kallioperään.

Hankesuunnittelu

Hankesuunnitelma on rakennushankkeen kokonaissuunnitelma. Siinä asetetaan tavoitteet rakennushankkeelle sekä selvitetään suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät asiat.

Hankesuunnittelussa asetetaan rakennushankkeelle täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, aikataulua ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Hankesuunnittelun tuloksena syntyy hankesuunnitelma, jonka perusteella tehdään investointipäätös.

Hiilijalanjälki

Hiilijalanjälki tarkoittaa tuotteen tai toiminnan aiheuttamien kasvihuonekaasujen määrää sen elinkaaren aikana.

Hulevesi

Hulevesi on sade- ja sulamisvettä. Mitä enemmän alueella kuten pihalla tai katolla on vettä läpäisemätöntä pintaa sitä nopeammin ja enemmän hulevettä syntyy.

Infrastruktuuri

Tekniseen infrastruktuuriin kuuluvat muun muassa liikenneverkko, energiahuoltoverkko, jätehuolto, vesihuolto, tietoliikenneverkot sekä viher- ja vesialueet. Infrastruktuuriin kuuluvat myös esimerkiksi rakennukset, satamat ja lentokentät.

Julkisivu

Julkisivu on rakennuksen ulkopinta. Se muodostuu yleensä ulkoseineistä. Julkisivuun liittyviä ratkaisuja säädellään rakennusmääräyksillä ja asemakaavalla.

Kaavamerkinnät

Kaavamerkinnät ovat asema- ja yleiskaavassa käytettäviä merkintöjä. Niillä kuvataan esimerkiksi se, mihin tonttia voidaan käyttää, mitä tontille voi rakentaa sekä rakennusten ja tonttien rajat kartalla.

Kaavoitus

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Sen avulla säädetään alueiden käyttöä ja rakentamista ja erilaisten toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen sijoittamisesta kunnan alueelle. Kaavoituksen tehtävänä on sovittaa yhteen erilaisia näkökulmia ja tavoitteena on hyvän elinympäristön rakentaminen. Tavoitteena on edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys turvaa nykyisen yhteiskunnan tarpeet tuhoamatta tulevien sukupolvien elinolosuhteita. Kestävään kehitykseen kuuluu, että emme tuhoa tulevaisuuden luonnonvaroja ja ympäristöä.

Kiinteistön ylläpito

Kiinteistön ylläpitoon kuuluu muun muassa rakennuksen kunnon jatkuva seuranta sekä mahdollisten korjaustarpeiden selvittäminen.

Kiinteistönhoito

Kiinteistönhoidolle kuuluvat esimerkiksi tekniset järjestelmät kuten lämmitys ja valaistus, viallisten kohteiden korjaaminen, siivous, jätehuolto ja ulkoalueiden hoito.

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut ovat kiinteistöjen kuntoon ja arvon säilymiseen liittyviä hoito- ja ylläpitopalveluita. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kiinteistöhuolto, tekniset palvelut, energianhallintapalvelut, siivous ja ulkoalueiden hoito. Kiinteistöpalveluja ovat myös erilaiset toimitila- ja käyttäjäpalvelut, joilla luodaan puitteet kiinteistöjen tai toimitilojen käyttäjille. Näitä ovat esimerkiksi aula-, kokous- ja turvapalvelut.

Kiinteistön hoitoon ja ylläpitoon kuuluvat esimerkiksi tekniset järjestelmät kuten lämmitys ja valaistus, järjestelmien huolto ja pienimuotoinen korjaaminen, siivous, jätehuolto ja ulkoalueiden hoito.

Käytettävyys

Käytettävyys kuvaa rakennuksen, apuvälineen tai esineen helppokäyttöisyyttä.

Käyttöturvallisuus

Rakennuksen käyttöturvallisuus tarkoittaa sitä, että rakennusta on turvallista käyttää sen käyttöarkoituksen mukaisesti.

Lämmitysmuoto

Lämmitysmuoto kertoo miten rakennus lämmitetään. Lämmitysmuotoja ovat esimerkiksi kaukolämpö, maalämpö, sähkö ja puulämmitys.

Maaperätutkimus

Maaperätutkimuksella selvitetään, millaiselle maaperälle rakennus tullaan tekemään. Maaperätutkimuksessa selviää myös, pitääkö maaperää puhdistaa ennen rakentamisen aloittamista.

Maisema-arkkitehtuuri

Maisema-arkkitehtuuri on monitieteellinen ala, jossa suunnitellaan ulkotiloja ja niiden muotoilua ja esteettistä olemusta.

Matalaenergiatalo

Rakennus, jonka lämmitysenergian tarve on puolet sellaisesta rakennuksesta, joka täyttää rakentamismääräysten vaatimukset.

Materiaalitehokkuus

Rakentaminen on suurimpia luonnonvarojen kuluttajia. Rakentamisessa, rakennusten korjaamisessa ja muutostöissä sekä purkamisessa syntyy paljon jätettä.  Materiaalitehokkuus tarkoittaa luonnon raaka-aineiden mahdollisimman tehokasta hyödyntämistä.

Mittakaava

Mittakaava on suhdeluku, joka kertoo kuvan, kartan tai piirroksen ja sen esittämän todellisen kohteen mittojen välisen suhteen. Esimerkiksi mittakaava 1:100 (luetaan yhden suhde sataan) tarkoittaa, että yksi senttimetri kuvassa vastaa sataa senttimetriä oikeassa kohteessa. Mittakaava on sama kaikkialla kuvassa.

Muuntojousto

Muuntojousto kuvaa rakennuksen kykyä uudistua ja muuntua tarpeen mukaan.

Nollaenergiatalo

Nollaenergiatalo tuottaa käytännössä saman verran energiaa kuin kuluttaa. Lisäksi energiasta entistä isompi määrä on uusiutuvaa, kuten maalämpöä tai aurinkoenergiaa.

Passiivienergiatalo

Rakennus, joka ei yleisen määritelmän mukaan tarvitse lainkaan lämmitys- eikä jäähdytysenergiaa. Suomen ilmastossa ei vielä päästä kustannustehokkaasti sellaiseen tasoon, jossa lämmitystä ei lainkaan tarvita.

Pohjapiirros

Pohjapiirros on leikkauskuva rakenteesta tai rakennuksesta. Rakennuksen pohjapiirrokseen merkitään tilojen sijainti eli huoneiden ja seinien paikat oikeassa mittakaavassa. Pohjapiirrosta voi käyttää myös sähkö ja LVI -suunnitelmien pohjakuvana.

Rakennettu ympäristö

Rakennetulla ympäristöllä tarkoitetaan kaikkea ihmisen muokkaamia rakenteita. Rakennettuun ympäristöön kuuluvat mm. pihat, tiet, rakennukset, talousmetsät ja pellot.

Sementti

Sementti on betonin tärkein raaka-aine. Se on yksi maailman käytetyimmistä rakennusaineista. Sementti valmistetaan kalkkikivestä, savesta ja kipsistä.

Tärkeimmät rakennusmateriaalit

Tärkeimpiä rakennusmateriaaleja ovat puu, tiili, erilaiset harkkorakenteet, hirsi ja teräs.

Viherympäristö

Viherympäristö tarkoittaa rakennusten ympärillä olevaa kasvillisuutta ja viheralueita.

Ympäristövaikutukset

Ympäristövaikutuksilla viitataan ihmisen aiheuttamiin vaikutuksiin ympäröivässä luonnossa.

Älykäs rakennus

Älykäs rakennus on rakennus, joka sisältää usein reaaliaikaisesti reagoivaa teknologiaa. On hyvin yleistä, että teknologia huolehtii esimerkiksi lämmityksen, ilmanvaihdon tai valaistuksen säätämisestä tarpeen mukaan.