Tila toimii ja kestää

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoiteet

 • Ymmärrän, miten laadukas ylläpito vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.  
 • Teen havaintoja tilaratkaisuista. 
 • Opin arvioimaan rakennuksen toimivuutta. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Kun kuntaan ryhdyttiin suunnittelemaan uutta kirjastoa, haluttiin, että tila on monikäyttöinen, toimiva, terveellinen ja älykäs. Suunnittelukilpailun loppusuoralle pääsi kolme ehdotusta. Teidän tehtävänne on valita vaihtoehdoista paras.

Kirjaston halutaan toimivan kohtauspaikkana kaikille kuntalaisille, skeittirampin kurkoista, bändimimmeistä ja e-urheilijaguruista data-apua tarvitseviin senioreihin. Lisäksi toivottiin näyttävää rakennusta.

Aika paljon vaatimuksia! Mitä tarkoittaa toimiva tila? Lähdetään ottamaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Mitä tarkoittaa toimiva tila?

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin

Hyvin suunnitellut tilat toimivat niin erilaisten käyttäjien kuin kiinteistöhuollon näkökulmasta. Kirjaston kohdalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lukusali on rauhallinen ja tilat on helppo puhdistaa kaikkina vuodenaikoina.

Hyvin suunniteltu rakennus palvelee käyttäjiään pitkään ja silloin tärkeää on myös tilojen muunneltavuus. Käyttötarkoitus saattaa tulevaisuudessa muuttua.

 • Miettikää ensin omia ajatuksia kirjaston käyttäjistä ja toiminnoista.
 • Tutkikaa sen jälkeen vaihtoehtoisia suunnitelmia 1-3.
 • Tutustukaa myös tilaajan vaatimuksiin.

Millaisia ajatuksia teillä on kirjaston käytöstä, käyttäjistä ja erilaisten tilojen tarpeellisuudesta?

Tutustukaa vaihtoehtoihin:

Tutustukaa tilaajan vaatimuksiin.

 • Pohtikaa, miten tilaajan vaatimukset on mahdollista ottaa huomioon eri vaihtoehdoissa?

Peilatkaa suunnitelmia omiin ajatuksiinne tulevaisuuden kirjastosta.

Kirjatkaa ylös pohdintanne. Hyödyntäkää alla olevia työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin.ppt

2.3 Tutustutaan tilaan

Miettikää koulunne tilaratkaisuja. Haastatelkaa tilojen käyttäjiä eli oppilaita ja opettajia. Jos mahdollista, niin haastatelkaa myös kiinteistöpalveluista vastaavia henkilöitä, kuten siivoojaa tai kiinteistönhoitajaa.

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään.

Siivooja on tilojen tärkeä taustavaikuttaja

Pohtikaa tilaratkaisuja seuraavista näkökulmista:

Käyttäjät ja viihtyvyys

 • Miten erilaiset käyttäjät ja käyttäjäryhmät on huomioitu?
 • Miten käyttäjien viihtyvyys on huomioitu?
 • Mikä lisäisi käyttäjien viihtyvyyttä?

Rakennuksen toiminta

 • Miten rakennus palvelee käyttötarkoituksiaan?
 • Miten tarpeelliset toiminnot on järjestetty?
 • Mitä parannettavaa löydätte?

Huolto ja materiaalit

 • Millaisia pintamateriaaleja on käytetty?
 • Miten hoito ja ylläpito on otettu huomioon materiaaleissa?
 • Mitä toimenpiteitä kiinteistön huoltamiseen kuuluu?
 • Miten kierrätys on järjestetty?

Turvallisuus ja energia

 • Miten turvallisuuteen on kiinnitetty huomiota?
 • Mikä on koulun lämmitysmuoto?

Ideoikaa uusia ratkaisuja! Miten tilasta saisi toimivamman, viihtyisämmän tai älykkäämmän?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.3 Tutustutaan tilaan.ppt

2.4 Energiatehokas kirjasto

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mitä oppimanne tarkoittaa oman projektinne kannalta.

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehokas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen

Kirjatkaa valitsemaanne esityspohjaan tiiminne mielestä tärkeimmät suunnitteluun vaikuttavat asiat, joita olette edellisissä tehtävissä kartoittaneet. Nämä valinnat ohjaavat suunnittelua seuraavassa vaiheessa.  

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette suunnitelman valintaa muille ryhmille. Etsikää kaikkien vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.