Tila toimii ja kestää

4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää tilasuunnittelun eri näkökulmia.  
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani. 
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Kirjaston tiloja suunniteltaessa on otettava huomioon monia näkökulmia ja eri asiantuntijoiden on puhallettava yhteen hiileen, jotta lopputulos olisi paras mahdollinen. Matkalla kohti täydellistä ratkaisua on osattava tehdä kompromisseja.

Ryhmänne on tutkinut asiaa monesta eri näkökulmasta. Oletteko valmiita tekemään ratkaisunne?

4.1 Voittajan valinta

 • Käykää läpi eri vaiheissa tekemänne muistiinpanot.
 • Listatkaa muistiinpanojenne perusteella eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.
 • Etsikää pohjakuvat linkeistä, vertailkaa eri vaihtoehtoja tarkasti ja valitkaa yksi.
  Vaihtoehto 1: Apila
  Vaihtoehto 2: Metso
  Vaihtoehto 3: Töölö Library
 • Perustelkaa valintanne.
 • Valitsemaanne pohjaan suunnittelette haluamanne toiminnot seuraavassa tehtävässä.

Valitkaa toteutettava suunnitelma. Laatikaa hyvät perustelut valinnalle.

4.2 Meidän kirjastomme

Olette nyt valinneet toteutettavan suunnitelman. On aika viimeistellä se. Miettikää, millainen on teidän kirjastonne. Miten tila toimii parhaiten? Ideoikaa, keksikää uutta, olkaa luovia!

Täydentäkää pohjakuvaan tai havainnollistakaa muulla tavoin oma tulevaisuuden kirjastonne.

Palatkaa aiempiin pohdintoihinne ja ottakaa huomioon niissä esiin tulleet tärkeät huomiot liittyen seuraaviin näkökulmiin:

 • Käyttäjät
 • Tilat ja toiminnot
 • Teknologia ja älyominaisuudet
 • Liikkuminen
 • Viihtyisyys
 • Turvallisuus
 • Hoito ja ylläpito

Miettikää myös erilaisia käyttäjäryhmiä (esim. lukutoukka, opiskelija, bändi, pieni lapsi, kiireinen, eläkeläinen, jne.) ja heidän palvelemistaan.

Miettikää uusia käyttäjäryhmiä, joita kirjastoon voisi houkutella.

Piirtäkää, luonnostelkaa, askarrelkaa! Käyttäkää mielikuvistanne ja keksikää uusia ratkaisuja!

4.3 Kootkaa esitys 

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista sekä pohdinnoistanne ja tekemistänne johtopäätöksistä. Esitykseen aikana esittelette myös mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).