Villit visiot

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miten laadukas suunnittelu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. 
 • Osaan vertailla rakennuspaikan hyviä ja huonoja puolia. 
 • Havainnoin rakennuksen toimintoja ja toimivuutta. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Työskentelette Villit visiot -arkkitehtitoimistossa ja teidän tehtävänne on suunnitella uusi kirjasto. Tilaaja on kunta. Kirjaston tontti on valittu ja tilaaja odottaa jo innolla ensimmäisiä suunnitelmia tulevasta kirjastosta.

Hyvin suunnittelulla ympäristöllä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin, viihtyvyyteen ja kaupungin yleisilmeeseen. Laadukkaan ja tiedostavan suunnittelun avulla on myös mahdollista hidastaa ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja pienentää hiilijalanjälkeämme.

Mutta miten tämä on mahdollista? Lähdetään ottamaan selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Ympäristöä suunnitellaan seuraaville sukupolville

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan rakennuspaikkaan

Rakennuspaikkaan ja sen lähiympäristöön tutustuminen on tärkeä osa suunnittelua. Rakennuspaikkaan tutustutaan sekä paikan päällä että kartta-aineistojen avulla.

Suunnittelijan on tutustuttava myös olemassa olevaan asemakaavaan ja tilaajan tavoitteisiin. Oleellisimmat suunnittelua ohjaavat tekijät etsitään suuresta määrästä tietoa.

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtäviin.

Arkkitehti on tutkimusmatkailija

Rakennuspaikkaan tutustuminen

Tutustukaa oheiseen asemakaavakarttaan. Siihen on merkitty kaavamerkinnöillä kirjaston tontin paikka. Tontille on merkitty alue, johon kirjaston saa sijoittaa. Tutkikaa, mitä muuta kaavakartta kertoo rakennuspaikasta.

Esimerkkikunnan asemakaava. Tontti merkitty kuvaan x-kirjaimella.

Kaavamerkinnöistä saatte lisätietoa Tietopankista. Vierailkaa paikan päällä myös Google Mapsin avulla. Mitä satelliittikuva tai Street View -näkymät paljastavat tontin olosuhteista?

Esimerkkikunta Google Mapsissa.

Pohtikaa kirjaston paikkaan liittyen seuraavia asioita:

Tontti ja ympäristö

 • Mikä paikassa on ainutlaatuista? Miten uusi rakennus voisi parantaa ihmisten elämänlaatua?
 • Millaisia näkymiä on tontilta ja tontille? Mistä suunnasta aurinko paistaa?
 • Miten ympäristö otetaan huomioon? Millaisia rakennuksia ympäristössä on?

Piha-alueet

 • Mitä kirjaston piha-alueilla tulee tapahtumaan?
 • Mitä toimintoja siellä pitää olla ja mitä siellä voisi olla?

Palvelut ja liikenne

 • Mitä palveluja on lähistöllä? Miten lähialueita käytetään?
 • Miten liikenne on järjestetty tai saadaan järjestymään?
 • Joukkoliikenteen pysäkit? Parkkipaikat?

Tilaajan tavoitteet

Kirjatkaa huomionne allaolevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.2 Tutustutaan rakennuspaikkaan.ppt

Luonnostelkaa rennosti ja vapaalla kädellä myös ensimmäiset visiot tulevasta kirjastosta. Kuinka suuri se on? Minkä muotoinen? Minkä värinen?

2.3 Tutustutaan kirjastoihin

Vaihtoehto 1

Vierailkaa oman kotikuntanne kirjastossa ja tehkää siitä havaintoja kaikilla aisteilla. Ottakaa valokuvia mielenkiintoisimmista asioista.  

Pohtikaa vierailunne jälkeen, millaisia ajatuksia tutustuminen herätti.

Jokainen tuo keskusteluun omia ajatuksiaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisia ideoita tutustuminen herätti?
 • Mikä oli kiinnostavaa? 
 • Mitä ideoita haluaisitte mukaan omaan kirjastoonne?  
 • Voisitko viihtyä kirjastossa, johon tutustuitte? Jos et, niin mitä muuttaisit?  
 • Mikä rakennuksessa toimi hyvin? 
 • Mikä rakennuksessa ei toiminut? 
 • Onko käyttäjien helppo mennä kirjastoon?  
 • Millaisen alueen kirjasto lähirakennuksineen muodosti? 
 • Millaisia toimintoja kirjaston ympäristössä oli?
 • Miten kirjasto sopii ympäristöönsä?  

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Voitte myös liittää kuvamateriaalia mukaan havainnollistamaan pohdintojanne.

2.3 Tutustutaan kirjastoihin.ppt

Mitä ideoita saitte luonnokseenne? Jatkakaa luonnostelua!

Vaihtoehto 2

Voitte myös tehdä virtuaalivierailun esimerkiksi johonkin seuraavista olemassa olevista kirjastoista: 

 • Oodi, Helsinki
 • The James B. Hunt Jr. Library, NC State University Libraries, Pohjois-Carolina, USA: video tai 360-video.

Pohtikaa virtuaalivierailijunne jälkeen, millaisia ajatuksia kirjastoihin tutustuminen herätti.

 • Millaisia ideoita tutustuminen herätti?
 • Mikä oli kiinnostavaa? 
 • Mitä ideoita haluaisitte mukaan omaan kirjastoonne?  
 • Voisitko viihtyä kirjastossa, johon tutustuitte? Jos et, niin mitä muuttaisit?  
 • Mikä rakennuksessa toimi hyvin? 
 • Mikä rakennuksessa ei toiminut? 

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. Voitte myös liittää kuvamateriaalia mukaan havainnollistamaan pohdintojanne.

2.3 Tutustutaan kirjastoihin.ppt

Mitä ideoita saitte luonnokseenne? Jatkakaa luonnostelua!

2.4. Energiatehokas kirjasto 

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mitä oppimanne tarkoittaa oman projektinne kannalta. Mitä uusi ideoita syntyi?

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehokas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen 

Kirjatkaa valitsemaanne esityspohjaan tiiminne mielestä tärkeimmät suunnitteluun vaikuttavat asiat, joita olette edellisissä tehtävissä kartoittaneet. Nämä valinnat ohjaavat suunnittelua seuraavassa vaiheessa.  

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette suunnitelmianne muille ryhmille.