Tarvitsemme kirjaston

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miten luonnonympäristö ja rakennettu ympäristö sopivat yhteen. 
 • Tiedän, mitkä asiat vaikuttavat rakennuspaikan valintaan. 
 • Ymmärrän, miten aluesuunnittelu vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Kotikuntasi on päättänyt, että kuntaasi rakennetaan uusi kirjasto. Hankesuunnittelussa rakennushankkeelle on asetettu täsmälliset laajuutta, toimivuutta, laatua, kustannuksia, ajoitusta ja ylläpitoa koskevat tavoitteet. Lisäksi on tutkittu rakennuspaikkojen rakennuskelpoisuutta.

Hanke on edennyt niin pitkälle, että mahdolliset tonttivaihtoehdot on karsittu kolmeen. Sinun tiimisi tehtävänä on perehtyä tonttivaihtoehtoihin ja valita niistä paras.

Mutta miten valitaan paras tontti? Lähdetään ottamaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Kaupunkisuunnittelussa tarvitaan pellepelottomia

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin

Alustavissa selvityksissä on kirjaston paikaksi mietitty viittä vaihtoehtoista kohdetta. Tiiminne on projektin aikana valittava sopivin tontti ja mietittävä, millä tavalla rakennus kannattaa sijoittaa valitulle tontille. Valmistautukaa perustelemaan valintanne.

Asioita, joita kannattaa ottaa huomioon tontin valinnassa.

Kestävää ympäristöä infrarakentamisen keinoin

Tutustukaa annettuihin tonttivaihtoehtoihin. Löydätte ne asemakaavasta. Voitte tutustua ympäristöön myös Minecraft-videolla.

Vierailkaa paikan päällä myös Google Mapsin avulla. Mitä satelliittikuva tai Street View -näkymät paljastavat tontin olosuhteista?

Tonttivaihtoehdot

Ohjaavia kysymyksiä

 • Millaisessa ympäristössä tontit sijaitsevat?
 • Mitä muita rakennuksia niiden lähellä sijaitsee?
 • Miten tonteille pääsee (tiet ja julkinen liikenne)?
 • Miten hyvin eri tonteilla saadaan vastattua omistajan esittämiin vaatimuksiin? Tutustu tilaajan vaatimuksiin.

Kirjatkaa pohdintanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

2.2 Tutustutaan vaihtoehtoihin.ppt

2.3 Millainen on hyvä ympäristö?

Rakennettu ympäristö muodostuu paitsi rakennuksista, myös niiden välisistä tiloista. Rakennetulla ympäristöllä on suuri vaikutus jokapäiväiseen elämäämme ja hyvinvointiimme. Hyvä ympäristö on esteettinen, toimiva ja turvallinen.

Tutustukaa nyt lähiympäristöönne. Voitte myös hyödyntään Google Mapsin katunäkymää tutustumisen apuna.

Jokainen tuo keskusteluun omia ajatuksiaan.

Ohjaavia kysymyksiä

Rakennukset ja liikenne

 • Millaisia rakennuksia ympäristössä on?
 • Miltä rakennukset näyttävät? Mikä voisi olla toisin?
 • Miten liikenne on järjestetty? Missä ovat joukkoliikenteen pysäkit? Entä parkkipaikat?
 • Miten jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden turvallisuudesta on huolehdittu?

Onnistunutta kaupunkisuunnittelua: kaupunkipyörät

Käyttäjät ja palvelut

 • Millaisia erilaisia käyttäjäryhmiä on ja millaisia erityistarpeita heillä mahdollisesti on?
 • Ovatko eri ryhmät, esimerkiksi nuoret, otettu huomioon?
 • Mitä palveluja on lähistöllä?
 • Miten tai mihin lähialueita käytetään?

Viheralueet, liikunta- ja leikkipaikat

 • Onko ympäristössä tarpeeksi leikki- ja liikuntapaikkoja? Onko ne hyvin suunniteltu? Mitä muuttaisitte tai mitä puuttuu?
 • Millaisia viheralueita on? Mihin käyttöön ne on suunniteltu?

Ympäristön kehittäminen

 • Onko ympäristö viihtyisä?
 • Miten ympäristöä voisi parantaa nykyisestä?

Pohtikaa rakennettuun ympäristöön liittyviä kysymyksiä yhdessä.  Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.3 Millainen on hyvä ympäristö.ppt

2.4 Energiatehokas kirjasto

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen. Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mikä olisi oppimanne perusteella sopiva päärakennusmateriaaliksi esitykseenne. Valmistautukaa perustelemaan ratkaisunne muille.

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehoas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen 

Kootkaa tiiminne mielestä tärkeimmät suunnitteluun vaikuttavat asiat, joita olette edellisissä tehtävissä kartoittaneet. Nämä valinnat ohjaavat suunnittelua seuraavassa vaiheessa.  

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette tontin valintaa muille ryhmille.  Etsikää kaikkien vaihtoehtojen hyvä ja huonot puolet.