Tarvitsemme kirjaston

4. Toimitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän ja osaan yhdistää aluesuunnittelun eri näkökulmia.  
 • Osaan havainnollistaa ideani. 
 • Tuon aktiivisesti ideoita ryhmätyöhön ja osaan perustella valintani.  
 • Osallistun ryhmätyössä sekä havainnollistuksen että esityksen tekemiseen.

Kirjaston paikan valintaan liittyy monta asiaa. Olette opiskelleet tähän mennessä muun muassa asemakaavaan, infrastruktuuriin, maaperään ja perustuksiin liittyviä asioita. Seuraavaksi teidän tulee valita kirjastolle sopivin tontti.

Päätös on tärkeä, sillä rakennuksen paikan valinta vaikuttaa ihmisten elämään pitkälle tulevaisuuteen.

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 4.1.

Kaupunkisuunnittelun rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa

4.1 Paras tontti kirjastolle on…

 • Käykää läpi eri vaiheissa tekemänne muistiinpanot ja pohdinnat.
 • Listatkaa niiden perusteella eri tonttivaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet.

Valitkaa paras tontti kirjastolle. Perustelkaa valintanne ja kirjatkaa ne ylös.

4.2 Meidän kirjastomme

Hienoa! Olette valinneet tontin kirjastollenne ja osaatte perustella valintanne. Nyt on aika viimeistellä kirjaston ympäristö kaavamääräykset huomioiden. Ympäristön suunnittelussa voitte ottaa hetkeksi maisema-arkkitehdin roolin.

Maisema-arkkitehti tarkastelee ympäristöä kokonaisuudessaan. Ammatissa toimiva henkilö tarkastelee muun muassa ympäristönsuojelun ja maankäytön kysymyksiä sekä toimii maiseman taiteellisena suunnittelijana.

Suunnitelkaa kirjastonne ja sen ympäristö seuraavien kysymysten avulla:

 • Kirjaston nimi
 • Kirjaston sijainti tontilla ja sisäänkäynnin suunta
 • Tiet ja julkinen liikenne: Onko kirjastoon helppo tulla?
 • Parkkipaikat tai parkkihalli
 • Viherympäristö: millaisia puita ja pensaita kirjaston ympäristöön tulee?
 • Leikki- ja liikuntapaikat
 • Kirjaston toimintaa tukevat ulkotilat
 • Huolto- ja pelastusreitit
 • Rakennuksen ulkomuoto: miten se sopii ympäristöön?
 • Miten luonnosta huolehditaan?

Piirtäkää, luonnostelkaa, askarrelkaa! Käyttäkää mielikuvistanne ja keksikää uusia ratkaisuja! Voitte käyttää suunnitelman kirjaamisessa apuna alla olevaa työpohjaa. Voitte myös luoda itse oman työpohjan.

4.2 Meidän kirjastomme.ppt

4.3 Kootkaa esitys

Kootkaa projektinne valmiiksi esitykseksi. Esityksessä kerrotte projektinne etenemisestä, keräämistänne tiedoista ja esittelette mahdolliset kuvat, mallinokset tai piirrokset.

Esityksen tulee sisältää

 • otsikko
 • tutkimuskysymys
 • tiedonhaun tulokset
 • pohdinnat ja johtopäätökset
 • haastattelun tai kyselyn tiivistelmä
 • luonnos, mallinnos, piirros tai muu havainnollistus

Esitykseen voi liittää myös:

 • kuvia eri muodoissa
 • videoita
 • diagrammeja, kaavioita
 • ääntä
 • animaatiota

Viimeistelkää projektinne valmiiksi esitykseksi. Olkaa luovia!

Voitte käyttää alla olevaa työpohjaa avuksi esityksen kokoamisessa.

4.3 Esityspohja.ppt

4.4 Monivalinta

Seuraavassa vaiheessa esitätte työnne muille ryhmille. Esityksenne jälkeen voitte pitää muille oppilaille tietovisan.

Laatikaa omaan esitykseenne liittyvät monivalintatehtävät. Voitte toteuttaa ne esimerkiksi Kahoot! -työkalulla tai Formsilla (Microsoft tai Google).