Tarvitsemme kirjaston

3. Tutkitaan

Vaiheen tavoitteet

 • Tiedän, mitä kaavoitus tarkoittaa. 
 • Huomaan, että käyttäjien toiveet huomioidaan suunnittelutyössä. 
 • Tiedän, mitä rakennuksen perustaminen tarkoittaa. 
 • Harjoittelen erilaisten karttojen tai mallien tulkitsemista.

Olette nyt tehneet havaintoja rakennetusta ympäristöstä ja miettineet rakennetun ympäristön suhdetta ihmisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Lisäksi tutustuitte kestävän rakentamisen periaatteisiin. Nyt on aika tutkia, millaiset tekijät ohjaavat kaupunkisuunnittelua ja ketkä saavat päättää, millainen elinympäristömme on.

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Sen avulla säädetään alueiden käyttöä ja rakentamista ja erilaisten toimintojen, kuten asumisen ja työpaikkojen sijoittamisesta kunnan alueelle. Kaavoituksen tehtävänä on sovittaa yhteen erilaisia näkökulmia ja sen tavoitteena on hyvän elinympäristön rakentaminen.

Tässä vaiheessa tiimisi tutkii asemakaavaa ja pohtii kirjaston sijoittamista: Mitä rajoituksia asemakaava asettaa suunnitelmille?

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 3.1.

Jokainen voi vaikuttaa omaan elinympäristöönsä

3.1 Kartalle kaavoista

Asemakaava on suunnitteluväline, jolla ohjataan alueiden käyttöä yksityiskohtaisesti. Asemakaavan esitystapa on kartta, johon sijoitetaan siihen kuuluvat kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaava ottaa huomioon paikalliset olosuhteet ja sen tavoitteena on myös muun muassa riittävien virkistysalueiden saatavuus sekä rakennetun ympäristön ja luonnon vaaliminen.

Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. (Lue lisää: www.ympäristö. fi)

Tutustukaa ensin kaavamerkintöihin. Tutkikaa sen jälkeen asemakaavaa ja kirjaston paikkaa.

KUVA: Asemakaavakuva.pdf

 • Mitä kuvassa olevat kaavamerkinnät kertovat?
 • Mitä toimintoja lähitonteilla on tai mitä niille on kaavoitettu?
 • Mitä ajattelette kirjaston sijainnista kaavamerkintöjen perusteella?

Mitä saitte selville? Miten oppimanne vaikuttaa tontin valintaan? Perustelkaa vastauksenne.

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.1 Kartalle kaavoista.ppt

3.2 Kirjaston käyttäjät

Kunta toivoo, että kirjastosta tulee kaikkien kuntalaisten yhteinen paikka. Jatkakaa karttojen ja asemakaavan tutkimista ja suunnitelkaa alustavia luonnosvaihtoehtoja eri ympäristöihin.

Miettikää tässä vaiheessa erityisesti kirjaston käyttäjiä. Keskustelkaa ryhmässä.

Jokainen tuo keskusteluun omia ajatuksiaan.

Ohjaavia kysymyksiä

 • Ketkä tulevat käyttämään uutta kirjastoa?
 • Miten uusia käyttäjäryhmiä saadaan käyttämään kirjaston palveluita?
 • Mitä toimintoja siellä pitää mielestänne olla erilaisille käyttäjäryhmille?
 • Mitä siellä voisi olla, jotta saadaan uusia käyttäjiä houkuteltua?
 • Mitä kirjaston piha-alueilla tulee tapahtumaan tai voisi tapahtua, kun kirjasto on valmis?
 • Millä tavalla kirjaston ulkopuolinen alue tukisi parhaiten kirjaston toimintaa?

Haastattelututkimus

Toteuttakaa haastattelututkimus, jonka tavoitteena on kartoittaa kirjaston käyttäjien tai mahdollisten uusien käyttäjien toiveita.

Suunnitelkaa oma kyselynne.

 • Kyselyn aihe?
 • Kyselyn tavoite?
 • Kyselyn kohderyhmä?
 • Miten kyselyyn vastataan?

Kyselyn voi toteuttaa suullisesti käytäväkyselynä tai sähköisesti Forms-kyselynä. Kohderyhmä voi olla esimerkiksi yläkoululaiset, satunnaiset vastaantulijat tai nykyisen kirjaston käyttäjät.

Miten omat pohdintanne ja tekemänne kysely vaikuttavat tontin valintaan?

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.2 Kirjaston käyttäjät.ppt

3.3 Mitä tapahtuu maan alla?

Ennen kuin tiiminne valitsee tontin kirjastolle, on syytä tutkia maaperä, sillä erilaisilla tonteilla on erilaisia vaatimuksia. Tonteilla pitää suorittaa maaperätutkimus, jonka tuloksena saadaan ehdotus perustamistavasta.  Hyvin tehty geotekninen suunnittelu pitää maan päällä näkyvät rakenteet pystyssä.

Hae tietoa seuraavista asioista:

 • Miten maaperä vaikuttaa perustustavan valintaan?
 • Millaisia erilaisia perustustapoja löydätte?
 • Pystyttekö päättelemään mikä perustustapa sopisi kullekin tonttivaihtoehdolle?

Tehkää lyhyet muistiinpanot erilaisista perustamistavoista. Voitte piirtää myös kuvat, joista eri perustamistapojen erot käyvät ilmi.

Kirjatkaa huomionne alla olevaan työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

3.3 Mitä tapahtuu maan alla.ppt

3.4 Tontin valinta on monen asian summa

Tiiminne on nyt kerännyt tietoa kaavamääräyksistä ja maaperästä sekä erilaisista perustuksista. Teille on kertynyt myös tietoa kestävän rakentamisen periaatteista.

Arvioikaa tutkimanne perusteella, mikä ympäristö tukisi parhaiten kirjastotoimintaa, miten kirjaston saavutettavuus toteutuisi parhaiten ja minkälaiset perustukset rakennukselle pitää tehdä.

Ottakaa huomioon myös kirjaston ylläpitoon (kuten huolto, jätehuolto, tavarakuljetukset) liittyvät asiat.

Perustelkaa vastauksenne ja kirjatkaa pohdintanne ylös. Kirjatkaa ylös myös tiedonhaun tulokset.