Nyt rakennetaan

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miten laadukas rakentaminen vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin.  
 • Ymmärrän tilaajan vaatimusten ja toteutuksen yhteyden. 
 • Teen havaintoja rakennustyömaan toiminnasta. 
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Kuvitteellisen kotikuntaasi on päätetty rakentaa kirjasto. Kirjaston suunnittelutyöstä järjestettiin kilpailu ja jäljellä on enää kolme finalistia. Teidän tiiminne tehtävä on valita voittaja.

Valinta on tärkeä kuntalaisten viihtyvyyden ja hyvinvoinnin kannalta, mutta myös ympäristönäkökulmasta. Valinnan vaikutukset ulottuvat kauas tulevaisuuteen.  

Tiedättekö muuten, mitä kiertotalous tarkoitta? Jos ette tiedä, niin ei haittaa! Otetaan siitä selvää!

Katsokaa ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Kestävä rakentaminen on vastuuta tulevaisuudesta

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Tutustutaan finalisteihin

On aika tutustua suunnittelukilpailun finalisteihin.

Tutustukaa kilpailutöihin tarkasti. Miettikää myös, miten tilaajan asettamat tavoitteet saavutetaan.

Tutustukaa vaihtoehtoihin:

Kun tutkitte suunnitelmia, niin pohtikaa seuraavia asioita:

Käyttäjät ja toiminnot

 • Ketkä kirjastoa tulevat käyttämään?
 • Mitä kirjastossa tulee tapahtumaan?
 • Mitä toimintoja siellä pitää olla ja mitä siellä voisi olla esimerkiksi nuorille? 

Huolto ja turvallisuus

 • Miten rakennuksen huoltotoimet järjestyvät parhaiten? 
 • Ovatko kirjastoon suunnitellut kulkureitit toimivia? 
 • Onko pelastustiet ja huoltoreitit otettu huomioon suunnittelussa?  

Tilat ja materiaalit

 • Mukautuuko kirjaston pohjaratkaisu uusiin toimintoihin?
 • Mistä materiaalista rakennus on tehty? 

Piha ja ympäristö

 • Sopiiko rakennus ympäristöön? Minkä värinen, kokoinen ja muotoinen se on? 
 • Millä tavalla kirjaston piha-alue tukee kirjaston toimintaa? 

Tilaajan tavoitteet

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.2 Tutustutaan finalisteihin.ppt

2.3 Millaista on rakennustyömaalla? 

Isolla työmaalla tapahtuu monia asioita samaan aikaan. Jotta työ sujuu suunnitelmien mukaan ja onnettomuuksilta vältytään, on tärkeää, että kaikki tietävät, mitä pitää tehdä. Tutustutaan seuraavaksi rakennustyömaahan!

Katsokaa ensin videot. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Isolla rakennustyömaalla on kaikkien puhallettava yhteen hiileen

Työntekijän sitoutuminen sääntöihin on turvallisen työmaan perusta

Hakekaa lisätietoa internetistä. Jos mahdollista, vierailkaa jollakin rakennustyömaalla ja/tai haastatelkaa alalla toimivaa henkilöä.

 • Mitä kiinnostavia asioita havaitsitte videoilla?
 • Mitä erilaisia ammatteja toimii rakennustyömaalla?
 • Miten turvallisuudesta on huolehdittu?
 • Miten ympäristöasioista on huolehdittu?
 • Miten teknologiaa voidaan hyödyntää?

Kirjatkaa ylös asioita, joita havaitsitte videolla tai vierailunne aikana ja dokumentoikaa myös tiedonhakunne tulokset.

Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla.

2.3 Millaista on rakennustyömaalla.ppt

2.4 Energiatehokas kirjasto

Kuten vaiheessa 1 opitte, kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

1. Suunnittelu, 2. Rakentaminen ja materiaalit, 3. Käyttö ja ylläpito ja 4. Purku ja kierrätys

Millaisilla ratkaisuilla kirjastonne voi osaltaan edistää planeettamme kestävää tulevaisuutta? Lähdetään tutkimaan!

Katsokaa ensin video ja lukekaa tietoteksti. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Tietoteksti: Elinkaariajattelu

Ohjaavia kysymyksiä

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys?
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa?
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa?
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää?

Miettikää, mitä oppimanne tarkoittaa oman projektinne kannalta. Mikä voisi olla kirjastonne päärakennusmateriaali?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.4 Energiatehokas kirjasto.ppt

2.5 Huomioiden kirjaaminen

Kirjatkaa esitykseenne, mitkä ovat työryhmänne mielestä tärkeimmät asiat kilpailutyön voittajan valinnassa. Tulevissa suunnittelutehtävissä nämä valinnat pitää ottaa huomioon.

Valmistautukaa esittelemään pohdintanne, kun perustelette tontin valintaa muille ryhmille.  Etsikää kaikkien vaihtoehtojen hyvä ja huonot puolet.