Koulu kuntoon

2. Suunnitellaan

Vaiheen tavoitteet

 • Ymmärrän, miksi tiloja kunnostetaan.
 • Osaan havaita muutosta vaativia kohteita sisä- ja ulkotiloissa.
 • Opin, mitä energiatehokkuus tarkoittaa.

Tässä vaiheessa etsitte koulustanne muutosta tai kunnostusta tarvitsevan kohteen ja perustelette valintanne.

Hyvin suunnittelulla ympäristöllä on suuri vaikutus ihmisen hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Laadukkaan ja tiedostavan suunnittelun avulla on myös mahdollista hidastaa ilmastonmuutosta, edistää kestävää kehitystä ja pienentää hiilijalanjälkeämme.

Mutta miten tämä on mahdollista? Lähdetään ottamaan selvää!

Katsokaan ensin video. Siirtykää sen jälkeen tehtävään 2.1.

Ympäristöä suunnitellaan seuraaville sukupolville

2.1 Projektin dokumentointi

Ennen kuin aloitatte varsinaisen työnne, niin sopikaa, minne tallennatte projektin aikana kertyneet:

 • tiedot ja havainnot
 • alustavat suunnitelmat ja luonnokset
 • tärkeimmät pohdintanne ja johtopäätökset.

Kun myöhemmin esittelette valmiin työnne muille ryhmille, niin teidän täytyy kertoa myös päätöksiin johtaneet pohdinnat sekä perustelut tekemillenne valinnoille.

Hyödyntäkää tehtävien yhteydestä löytyviä työpohjia tai luokaa itse vastaavat pohjat hyödyntäen haluamaanne ohjelmistoa.

2.2 Energiatehokas rakennus

Kiinteistö- ja rakentamisala kattaa 46 % kaikista kasvihuonepäästöistä. Yksi keino ilmastonmuutoksen hillintään on energiatehokkaiden rakennusten rakentaminen.

Kestävää rakentamista on kuitenkin arvioitava rakentamisen lopputuotteen koko elinkaaren näkökulmasta.

Rakentamisen eri vaiheilla on erisuuruinen merkitys elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin

Miten voisitte omassa projektissanne ottaa huomioon energiatehokkaan ja kestävän rakentamisen näkökulmia?

Katsokaa ensin video. Vastatkaa sen jälkeen kysymyksiin. Hakekaa tarvittaessa lisätietoa internetistä.

Muuntojousto on osa kestävää rakentamista

Vastatkaa kysymyksiin 

 • Mitä tarkoittaa kestävä kehitys? 
 • Miten energiankulutus tulee huomioida suunnittelussa? 
 • Mitä energiatehokkuus tarkoittaa? 
 • Mitä muuntojousto tarkoittaa ja miksi se on tärkeää? 

Kirjatkaa huomionne mallipohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan.

2.2 Energiatehokas rakennus.ppt

2.3 Etsikää muutoskohde

Havainnoikaa koulunne ulko- ja sisätiloja. Miettikää, mikä kohta teidän mielestänne vaatisi muutosta. Perustelkaa muutostarve.

Ohjaavia kysymyksiä 

 • Miksi kyseinen asia vaatii muutoksen? 
 • Millaisen muutoksen asia vaatisi? 
 • Mitä muutoksella pitäisi saada aikaan?  
 • Kuinka iso muutos tarvitaan? Arvioikaa työmäärää.  

Kirjatkaa ylös parhaat ajatuksenne ja valmistautukaa kertomaan muille pohdinnoistanne. Hyödyntäkää alla olevaa työpohjaa tai luokaa itse vastaava pohja haluamallanne ohjelmistolla. 

2.3 Etsikää muutoskohde.ppt

Kun olette päättäneet, että muutoskohde on sisätiloissa, menkää tehtävään 2.4. Jos muutoskohde on ulkotiloissa siirtykää tehtävään 2.5. 

2.4 Muutokset sisätiloissa

Hyvin suunnitellut tilat palvelevat käyttäjien tarpeita. Toimiva tila on suunniteltu hyvin myös kiinteistöhuollon näkökulmasta. 

Katsokaa ensin video. Tehkää sen jälkeen tehtävä.

Mitä tarkoittaa toimiva tila?

Suunnitelkaa tarvittava muutos. Ottakaa huomioon seuraavat asiat suunnittelussa: 

Käyttäjät ja viihtyvyys 

 • Miten huomioitte erilaiset käyttäjät ja käyttäjäryhmät? 
 • Miten lisäätte käyttäjien viihtyvyyttä? 

Tilan/tilojen toiminta 

 • Miten muutatte tiloja tai niiden toimintoja? 
 • Miten parannatte tilojen toimivuutta?  

Huolto ja materiaalit 

 • Millaisia materiaalimuutoksia teette? Helpottuuko ylläpito, jos materiaaleja muuttaa? 
 • Miten kierrätys on järjestetty? 

Turvallisuus ja energia 

 • Miten huomioitte turvallisuusseikat? 
 • Millainen on energiatehokas ratkaisunne?

Ideoikaa uusia ratkaisuja! Miten tilasta saisi toimivamman, viihtyisämmän tai älykkäämmän? Tarvitaanko kouluun esimerkiksi hiljainen tila? Onko valaistus kunnossa? Ovatko luokkatilat toimivia?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. 

2.4 Muutokset sisätiloissa.ppt

2.5 Muutokset ulkotiloissa 

Suunnitelkaa tarvittava muutos. Ottakaa huomioon seuraavat asiat suunnittelussa: 

Piha-alueen toiminnot 

 • Mitä toimintoja kehitätte? Lisäättekö leikki- ja liikkumismahdollisuuksia? 
 • Miten jaatte piha-alueen? 

Viheralueet 

 • Miten parannatte viheralueita? 
 • Millaista viheralueella voidaan järjestää? 

Ympäristön kehittäminen 

 • Miten huomioitte piha-alueen eri-ikäiset käyttäjät? 
 • Miten huomioitte pihan huollon ja ylläpidon?  

Turvallisuus ja energia 

 • Miten huomioitte piha-alueen turvallisuuden? 
 • Millainen on energiatehokas ratkaisunne? 

Ideoikaa uusia ratkaisuja! Miten koulun piha-alueesta saisi toimivamman, viihtyisämmän tai älykkäämmän? Onko ulkopelien pelaajille tilaa? Tarvitaanko koulun pihaan jotain lisää? Onko piha turvallinen?

Kirjatkaa huomionne työpohjaan tai muuhun valitsemaanne dokumentointipohjaan. 

2.5 Muutokset ulkotiloissa